Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 mei 2018

Balans in de Stad

Amsterdam aantrekkelijk houden. Ook voor de komende vier jaar een grote uitdaging. En we willen dat met GroenLinks, PvdA en SP als volgt gaan doen.

Het is een breed gedeelde wens om de opmars van het toeristisch aanbod in het centrum te stoppen. Dit zorgt in delen van het centrum namelijk voor monocultuur van bedrijven die zich hoofdzakelijk op toeristen richten. Door de stijgende huren maken winkeliers en andere kleine ondernemers met een aanbod voor bewoners, geen serieuze kans meer. Het beperkt de diversiteit aan winkels. In de strijd tegen die monocultuur hadden we met het verbod op toeristenwinkels een baanbrekende nieuwe maatregel. We zijn blij dat we op die ingeslagen weg doorgaan!

Harde maar noodzakelijke keuzes die ook in ons verkiezingsprogramma stonden, zoals het invoeren van de reclamebelasting en de toeristenbelasting verhogen, horen bij het pakket aan maatregelen. Dat geldt ook voor de uitbreiding van het gebied waar touringcars worden geweerd. Het aantal dagen toegestane vakantieverhuur brengen we terug naar 30 dagen en verbieden we in buurten met te veel overlast. We verplaatsen grote cruiseschepen naar buiten de stad.

We kunnen de balans in de stad alleen bewaken en op sommige plaatsen herstellen door aan alle knoppen te draaien die we tot onze beschikking hebben. Of het nu het beleid voor overnachtingen is of de handhaving van ongein op het water, volgens ons is iedere maatregel een belangrijke schakel.

Al met al is dit een pakket aan stevige keuzes en maatregelen waar we met veel vertrouwen mee aan de slag kunnen. Zo houden we een stad om in te leven, wonen en ondernemen. Bewoners staan centraal en bezoekers blijven welkom!

Naar een nieuw evenwicht

Toerisme hoort bij het internationale karakter van Amsterdam en dat moeten we blijven koesteren. Maar tegelijkertijd worden de positieve kanten van het toerisme, als werkgelegenheid en inkomsten voor de stad, steeds meer overschaduwd door negatieve gevolgen. Overlast, drukte en afval maken dat de leefbaarheid van sommige buurten ernstig onder druk staat. En monocultuur in winkelaanbod maakt de stad niet leuker. Een nieuw evenwicht is nodig. Waarin bewoners centraal staan en bezoekers welkom welkom blijven. 

 • Amsterdam is een stad om in te leven, wonen en ondernemen. Pas in de tweede plaats een toeristische bestemming;
 • We willen de lasten en lusten van toerisme beter verdelen. We zetten in op spreiding in de stad en naar de regio;
 • Bezoekers en toeristen gaan eerlijker bijdragen. De inkomsten uit bezoekers, met name de toerismebelasting, verhogen we fors met structureel € 105 miljoen in 2022. Over de systematiek overleggen we met de branche, waarbij deze, met een ingroei, in 2020 van start gaat. Voor 2019 hanteren we voor de hele stad één percentage van 7%;
 • Reiniging en handhaving wordt een stevige prioriteit van het college;
 • We willen de reclame in de openbare ruimte terugdringen en dus wordt de reclamebelasting wordt weer ingevoerd;
 • We gaan bewegende reclames zo veel mogelijk uit de stad weren. Waar het noodzakelijk is maatregelen te nemen voor crowd control kunnen objecten met bewegende beelden bij uitzondering worden ingezet. Datatracking wordt verboden.
 • We kijken naar de inzet van technologische hulpmiddelen voor volumebeleid en beïnvloeding en beheersing van verkeersstromen;
 • Het brancheringsinstrumentarium willen we verder uitbouwen, gericht op het tegengaan van de monocultuur.We onderzoeken hoe de komst van grote ketens in het centrum kan worden gemaximeerd;
 • We willen de lokale en buurteconomie versterken en investeren in de positie van het MKB. We willen het instrumentarium om leegstaande winkels tegen te gaan verder uitbreiden. Als het nodig is benutten we de mogelijkheid om strategisch vastgoed in te zetten. We hebben aandacht voor de verdwijnende functie van markten en kijken hoe we die kunnen versterken;
 • We gaan bedrijfsmatig pretvervoer op het water en op het land (fietstaxi’s, segways, de bierfiets, paardenkoetsen hottugs) zoveel mogelijk terugdringen en de veiligheid in het verkeer vergroten;
 • Striktere handhaving op het water is noodzakelijk, met name gericht op alcoholgebruik, geluid en illegale wervingspraktijken;
 • We gaan de op- en afstapplaatsen voor rondvaartboten naar buiten het centrum verplaatsen;
 • We breiden de vergunningsplicht voor toeristengidsen uit naar buiten het Wallengebied;
 • Amsterdam Marketing wordt omgevormd tot een kennisbureau voor culturele promotie, congressen en spreiding van toerisme. De naam Amsterdam Marketing verdwijnt;
 • We gaan het hotelbeleid integraal bekijken en heroverwegen (hotels, vakantieverhuur, B&B’s, cruiseschepen) waarbij we de groei van het aantal bedden willen beperken. Hierbij maken we ook afspraken met de regio om ongewenste waterbedeffecten te voorkomen;
 • In wijken waar veel toeristen komen monitoren we de leefbaarheid en toeristisch draagkracht structureel. We overleggen met bewoners en ondernemers over de uitkomsten en eventuele vervolgacties. Het Wallengebied heeft een specifieke aanpak nodig;
 • Illegale verhuur wordt hard aangepakt. Huiseigenaren mogen hun huis niet meer dan dertig dagen per jaar verhuren aan toeristen. Er wordt streng gehandhaafd op het overtreden van de regels;
 • In buurten waar de balans is verstoord is willen we verdergaande maatregelen, zoals een verbod op vakantieverhuur. Hiertoe overleggen we met het desbetreffende stadsdeel, en de buurt;
 • De aanstaande vereiste vergunning voor Bed&Breakfast geeft de mogelijkheid om volumebeleid te voeren. Daar waar de balans is verstoord wordt hier gebruik van gemaakt. Ook het aantal short-stay vergunningen wordt beperkt. (nb in wonen staat ook dat het stopt);
 • Touringcars worden geweerd binnen de A10 beneden het IJ. Er komt een touringcar-transitieplan om dit te realiseren. Tot die tijd blijft overstappen achter het Centraal Station en bij de Zouthaven mogelijk;
 • De ontwikkelingen in Noord vragen om een betere verbondenheid met de rest van de stad. Daartoe willen we de Java-brug bouwen. Dit betekent dat grote cruiseschepen niet meer bij de PTA kunnen aanleggen en dat daarvoor een alternatief nodig is. Het voornemen om een tweede PTA bij de Coen- en Vlothaven te plaatsen is relatief duur, beperkt woningbouwmogelijkheden, draagt weinig bij aan spreiding van toerisme en verbetering van de luchtkwaliteit. Dit gaat dus niet door en in overleg met de gemeenten langs het Noordzee-kanaal en de provincie zoeken we naar een alternatieve locatie buiten Amsterdam.