Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 september 2020

D66 Opinie: Loting/matching systeem middelbare scholen

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is elk jaar weer een spannend moment voor circa 7500 Amsterdamse leerlingen en leerlingen uit de regio.

Helaas worden er in Amsterdam al jaren kinderen op een aantal gewilde scholen uitgeloot wat begrijpelijkerwijze leidt tot veel verdriet, woede en teleurstelling. In een poging om dit jaarlijkse leed enigszins te verzachten komt het OSVO met twee scenario’s om de resultaten te verbeteren.

De twee scenario gaan eigenlijk over hele verschillende knoppen waar het OSVO aan kan draaien. Het eerste scenario gaat uitsluitend over de manier van verdelen, dus het verandert niks aan het aanbod, alleen het logaritme waarmee leerlingen worden geplaatst wordt veranderd. Omdat deze wijziging in wezen niks verandert aan de mismatch tussen vraag en aanbod zien wij eigenlijk geen voordelen van deze verandering. Bovendien bevordert het Boston systeem het strategisch kiezen en dit achten wij onwenselijk omdat strategisch kiezen de ware voorkeuren van leerlingen verdoezelt en dus ruis creëert op de data. Data die juist hard nodig zijn om degelijk beleid op te baseren. Concluderend zijn wij dus tegen het voorgestelde eerste scenario.

In het tweede scenario worden leerlingen in drie groepen onderverdeeld waarbij de postcode van de basisschool van de betreffende leerling wordt gebruikt als indicator. In dit scenario wordt gedacht aan een onderverdeling in drie hoofdgroepen. De eerste groep bestaat dan uit kinderen die woonachtig zijn in Amsterdam, de tweede groep bestaat uit kinderen woonachtig buiten Amsterdam maar met geen of onvolledig aanbod van voortgezet onderwijs in eigen gemeente. De derde groep bestaat uit leerlingen woonachtig buiten Amsterdam en met volledig aanbod van voortgezet onderwijs in de eigen gemeente. Het OSVO stelt in de brief voor om de eerste groep voorrang te geven op de tweede groep en de tweede groep weer voorrang te geven op de derde groep. De fractie van D66 heeft dit scenario grondig bestudeerd en komt met het volgende tegenvoorstel:

Wat ons betreft is de regiofunctie die Amsterdam vervult op het gebied van onderwijs nog steeds van elementair belang. Daarom stellen wij voor om kinderen uit de regio, woonachtig in een gemeente waar geen of een onvolledig aanbod van voortgezet onderwijs is, op gelijke voet mee te laten doen in de kernprocedure. Wij hebben ook al verscheidene verontruste signalen ontvangen vanuit buurgemeentes dat kinderen dan echt zonder school zouden komen te zitten.

Echter, wanneer een leerling komt uit een buurgemeente waar wel binnen die gemeente een volledig aanbod is van voortgezet onderwijs dan vinden wij het redelijk dat deze kinderen geen voorrang meer krijgen op Amsterdamse scholen. Dit betekent niet dat zij in het geheel niet meer welkom zijn in de stad. Het betekent enkel dat deze kinderen geen voorrang meer krijgen op de populaire scholen waar veel geloot moet worden. Ook omdat het hier vaak gaat om schaarse plekken en wij in het verleden al hebben gezien dat Amsterdamse kinderen worden verdrongen en vervolgens naar de regio uitwijken. Ook in het kader van gezonde leefstijl en duurzaamheid vinden wij het wenselijk dat elk kind in principe op de fiets naar school kan.

Het invoeren van deze beperkende maatregel voor kinderen van buiten Amsterdam met voldoende onderwijsaanbod binnen de eigen gemeente kan de resultaten van de Amsterdamse kinderen al aanzienlijk vergroten. Tot slot hopen wij ook dat een van de resultaten van de aanpassingen zal zijn dat de lijst met in te vullen scholen aanzienlijk korter kan worden dan 12 scholen.

Dehlia Timman

Raadslid D66

Woordvoerder Onderwijs, Duurzaamheid en Grondzaken