Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 december 2020

Een toekomstbestendige haven

De Haven van Amsterdam staat voor een aantal grote opgaven. De haven zal de komende jaren moeten toewerken naar een digitale en duurzame haveneconomie. In de Gemeentelijke visie Haven 2020-2040 is opgenomen hoe de haven in 20 jaar tijd zal transformeren. Een compacte stad en haven waarin de haven zelf zowel in economisch goede als slechte tijden een stabiele bron van werkgelegenheid vormt. Er zal veel worden gevraagd van zowel de gemeente, het havenbedrijf en de betrokken bedrijven en ondernemers. Raadslid Hülya Kat: ‘‘Er zijn veel kansen voor de haven om de transformatie tot een succes te maken. Ik zet mij in voor het stimuleren van walstroom, meer onderzoek naar de beschikbare ruimte in de haven en het aansturen op een universele uitvoeringsagenda van de haven.’’

Walstroom
Walstroom levert energie aan schepen in de haven. Zo hoeven ze niet hun vervuilende en lawaaierige motoren aan te laten staan voor het opwekken van energie. Om de koploperspositie van de Amsterdamse haven te bewaken moet er meer samengewerkt worden. D66 spoort de gemeente aan om de samenwerking tussen het gemeentelijk havenbedrijf en de marktpartijen te stimuleren. Daarnaast bieden het Rijk en de Europese Commissie opties om een deel van de financiering voor walstroom op te vangen. De gemeente zou deze financieringsmogelijkheden dan ook zeker moeten onderzoeken, alleen dan kan Amsterdam haar voorsprong behouden en de ambities die voor 2030 zijn gesteld minimaal behalen.

Onderzoek beschikbare ruimte
Ruimte in Amsterdam is schaars en dit geldt zeker ook voor de haven. Delen van de haven moeten aankomende jaren plaats gaan maken voor woningen van Haven-Stad. Daarnaast heeft de haven zelf ook ruimte nodig om de ambities op het gebied van circulaire economie en de energietransitie te halen. Er zijn al vanuit het Rijk en de regio vele onderzoeken gedaan naar de beschikbare ruimte. Het is daarbij voor de gemeente, in samenwerking met onafhankelijk experts, wel belangrijk om bij het overzicht van de reeds gedane onderzoeken de vertaalslag te maken wat de onderzoeken concreet voor de ambities van ons havengebied betekenen.

Uitvoeringsagenda Haven
De haven kent een aantal publieke belangen. Zo moet de haven op termijn klimaatneutraal en circulair kunnen opereren. Daarnaast moet de haven dienen als woongebied waarin hoog stedelijke woonwerkmilieus moeten kunnen worden gerealiseerd. Als laatste moet de haven dienen als industrieterrein en nautisch logistiek knooppunt, waarin de haven deze nautische ruimte veilig kan gebruiken. Het Rijk, de provincie, de gemeente en het Havenbedrijf hebben bij de transitie van de haven elk hun eigen visie. In de afgelopen tijd is er hard gewerkt om de samenwerking te verbeteren. Dit was grotendeels op het gebied van de energietransitie en de (inter)nationale positie en belangen van de haven. Bovendien heeft het Rijk de Amsterdamse Haven als NOVI-gebied aangewezen. Dit houdt in dat het Rijk zich actiever gaat bezighouden met het betrekken en stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen omtrent de haven. D66 doet hier graag een extra schep bovenop en pleit ervoor dat er wordt verkend welke ambities van de betrokken partijen gedeeld worden. Alleen dan kan er een gemeenschappelijke uitvoeringsagenda opgesteld en gerealiseerd worden. Alleen dan kunnen de ambities die iedere partij heeft daadwerkelijk worden uitgevoerd. Zo zorgen we ervoor dat de haven verder kan groeien en verduurzamen.

Afgelopen gemeenteraad zijn er drie voorstellen van raadslid Hülya Kat aangenomen om walstroom, onderzoek naar beschikbare ruimte en de uitvoeringsagenda te verbeteren en realiseren.