Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 september 2019

Kandidaat-wethouder gezocht

Instellingsbesluit Wethoudersadviescommissie

Het bestuur van D66 Amsterdam, bijeen op 23 september 2019,

 • Besluit het profiel van de wethouder vast te stellen zoals hieronder opgenomen
 • Besluit tot het instellen van een Wethoudersadviescommissie (WAC), zoals bedoeld in artikel 6.14 van het Huishoudelijk Reglement.

Taak

De WAC heeft tot taak om voor de Raadsfractie een niet-bindend advies op te stellen over de mate van geschiktheid van de wethouderskandidaten, naar aanleiding van de tussentijdse invulling van de functie van wethouder, op basis van het bijgevoegde persoonsprofiel.

De WAC heeft tot taak om zich hierbij specifiek te laten leiden door de geschiktheid van de kandidaat voor de vrijgevallen D66-portefeuille binnen het college; die van wethouder Financiën, Economische Zaken, Haven, Marineterrein, Schiphol en Zuidas.

Werkwijze

Het advies voor de wethouders wordt als volgt opgesteld:

 1. Kandidaten kunnen per mail (wac@d66amsterdam.nl) hun interesse melden tot en met woensdag 2 oktober 2019 23:59 uur, door middel van het insturen van een motivatiebrief met CV. De WAC zal een eerste selectie op basis van de brieven doen, alvorens over te gaan tot tenminste één gespreksronde.
 2. In overleg met de kandidaat kan de WAC aanvullende informatie verzamelen.
 3. De WAC zal haar advies als volgt vormgeven: de WAC zal kandidaten aan de fractie voordragen, gesorteerd op volgorde van geschiktheid. Het advies wordt alleen aan de fractie voorgelegd van de personen die daarvoor hun (expliciete) toestemming hebben gegeven.
 4. De WAC zal op korte termijn gesprekken met de kandidaat-wethouders voeren en de fractie zo spoedig mogelijk van advies voorzien.

Samenstelling

De WAC zal bestaan uit ten minste vier personen:

 1. Een fractielid van D66 Amsterdam; te weten Marijn Bosman
 2. Een extern adviseur met ruime politiek-bestuurlijke ervaring; te weten Alexander Rinnooy Kan
 3. De zittend wethouder; te weten Simone Kukenheim
 4. De voorzitter van D66 Amsterdam; te weten Elise Moeskops

Leden van de WAC kunnen zelf geen kandidaat zijn voor de functie waar zij advies over uitbrengen.

De WAC is gehouden aan strikte geheimhouding ten aanzien van de personen waarmee is gesproken en de inhoud van die gesprekken, net als eenieder die (daartoe genodigd) kennisneemt van de adviezen van de WAC. Het bestuur is gemandateerd om de leden van de WAC aan te stellen.


Profiel wethouder D66 Amsterdam

Algemeen

Om de stad goed te besturen en om alle inwoners van Amsterdam de kansen te bieden die ze verdienen, nu en in de toekomst zoeken we een wethouder met passie. Voor de stad én voor het sociaal-liberale gedachtegoed. De wethouder is het boegbeeld van D66 in het Amsterdamse College. Een gedreven bestuurder, die inspireert en kiezers en leden aan de partij weet te binden. De wethouder is communicatief sterk, debatteert op overtuigende, sympathieke wijze en kan goed omgaan met de media.

De wethouder:

 • Draagt verantwoordelijkheid voor Amsterdam en de toekomst van haar inwoners en ondernemers.
 • Is het gezicht van D66 in het Amsterdamse stadsbestuur.
 • Werkt nauw en collegiaal samen met de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad, stadsdelen, ambtelijk apparaat, de afdeling D66 Amsterdam en de stad.
 • Onderhoudt korte lijnen met landelijke politiek, provincie en rijksoverheid, als vertegenwoordiger van Amsterdam.
 • Bestuurt en geeft leiding vanuit de inhoud en is betrokken bij de portefeuilles van de rest van het college.
 • Beïnvloedt de agenda van het college aan de hand van het coalitieakkoord, het verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam en de input van de fractie.
 • Heeft een representatieve functie in de stad en zal zo veel mogelijk buiten het stadhuis aanwezig zijn.
 • De wethouder neemt op zich om actief deel te nemen aan het publieke debat door maatschappelijke problemen actief te agenderen in media en in de stad.
 • De wethouder is een integraal onderdeel van de politieke vereniging van D66 Amsterdam en is aanwezig bij AAV’s en andere relevante partijbijeenkomsten.

Competenties

 • Visie: vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
 • Politieke sensitiviteit: weet anderen effectief te beïnvloeden.
 • Leervermogen: verdiept zich in ideeën en theorieën van zijn ‘stakeholders’.
 • Onderhandelen: kan verschillende strategieën inzetten om tot een resultaat te komen.
 • Oordeelsvorming: betrekt de mening (informatie) van anderen bij het vormen van een mening.
 • Ondernemerschap: gaat risico’s aan om bepaalde doelen te behalen aansturen: weet anderen te bewegen gestelde doelen te behalen.
 • Coachen: beschikt over leidinggevende, sturende en coachende kwaliteiten.
 • Inventief en onorthodox denken.
 • Van de wethouder wordt verwacht dat hij actief campagne voert voor D66 tijdens verschillende campagnes.
 • Een goede bestuurder weet dat naast inhoud ook beeldvorming van belang is en zal zich te allen tijde rekenschap geven dat beleid vertaald moet worden naar de Amsterdammer via bijeenkomsten en (mainstream en social) media.

Ervaring en vereisten

 • De kandidaat heeft inhoudelijke kennis van en ervaring met de portefeuilles die zij/hij als wethouder zal beheren, dan wel aantoonbare bestuurlijke en/of politieke ervaring.
 • Hij of zij onderschrijft het gedachtegoed van D66 voor de volle 100%.
 • Hij of zij beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • De wethouder is vanaf zijn/haar aantreden fulltime beschikbaar voor de functie.
 • Hij/zij woont in Amsterdam of heeft een aantoonbare relatie met de stad en is bereid naar Amsterdam te verhuizen.
 • De kandidaten hebben kennis van de gemeentelijke issues en (machts)verhoudingen.
 • Kandidaten hebben een uitstekend netwerk in de partij en treden verbindend op richting het college en de fractie.
 • Gezien de bijzondere en korte periode waarin de wethouder in functie treedt, zoeken we
 • Kandidaten die zich snel dossiers eigen kunnen maken.