Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures en talentencommissie

D66 is altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de partij! Heb je interesse, neem dan contact op met de talentencommissie (zie hieronder) of het bestuurslid verantwoordelijk voor talenten.

 

 

Vacatures

Gezocht: Penningmeester D66 Amsterdam

De penningmeester houdt zich binnen het bestuur van D66 Amsterdam bezig met de financiële huishouding van de afdeling en is het financiële geweten van het afdelingsbestuur. Hij/zij vertaalt het beleid van het bestuur naar de jaarlijkse begroting en bewaakt de door het bestuur geformuleerde (financiële) prioriteiten. Hij/zij legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde financiële beleid aan de Algemene Afdelingsvergadering.

Naast het bijhouden van de financiële administratie is het beoordelen of activiteiten of evenementen in de jaarbegroting passen een belangrijke taak. De penningmeester ziet er verder op toe dat activiteiten, evenementen en campagnes een gedegen financiële onderbouwing hebben, monitort deze activiteiten, en stuurt daar waar nodig is bij.
De penningmeester heeft een spilfunctie als afdelingspenningmeester naar diverse andere belanghebbenden, zoals de deelafdelingen, de fractie, de regio, het Landelijk Bureau en andere afdelingen, waaronder de G4/G7.

Overige taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere:
• Het beheren van de geldmiddelen van de afdeling;
• Het opstellen van de jaarrekening en een financieel jaarverslag;
• Het uitvoeren van de afdrachtsregeling voor politiek vertegenwoordigers die is vastgesteld door de AAV;
• Liaison zijn voor en van de deelafdelingsbesturen.

Vereiste ervaring, kunde en kennis:
• Het hebben van affiniteit met financiën en het voeren van een financiële administratie; (onder andere het opstellen van een begroting, een balans, en winst & verlies rekening)
• In staat zijn het beleid/prioriteiten van het bestuur om te zetten in een begroting of financieel plan;
• Op strategisch (financieel) niveau kunnen denken en handelen;
• Het kunnen doorgronden van de consequenties van financiële voorstellen.

Het competentieprofiel:
• Professioneel kritisch zijn ten opzichte van (verwachte) inkomsten & uitgaven;
• Gedisciplineerd en oog voor detail;
• Een teamspeler en tegelijkertijd in staat om tegen de heersende mening in te gaan.

Overleg/vergaderstructuren en frequenties (indicatief):
Eén keer in de 3 weken bestuursvergadering
• 3 à 4 Algemene Afdelingsvergaderingen (AAV’s)
• Het bijwonen van activiteiten en evenementen zoals bijvoorbeeld ledenborrels, D-cafés, Nieuwjaarsreceptie, Stadscongres & campagne-activiteiten

Inschatting van het aantal benodigde uren voor het uitoefenen van de functie: 10 uur per week

Voor meer informatie kan je contact opnemen de huidige penningmeester: penningmeester@d66amsterdam.nl

Gezocht: Vice Voorzitter Politiek D66 Amsterdam

De vice voorzitter politiek heeft grote interesse in en kennis van politieke vraagstukken en adviseert de fractie hierover. Zij/hij vormt rond politieke onderwerpen de schakel tussen landelijk, regio en de afdeling en kan in die hoedanigheid ook een ondersteunende en richtinggevende rol richting de fractie vervullen. De vice voorzitter politiek is in staat om actuele onderwerpen te vertalen richting politiek handelen van de fractie. Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in (zie profiel ‘bestuurskandidaat’). We geloven in het belang van diversiteit voor de kwaliteit van teams. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

 • Houdt het verkiezingsprogramma en het sociaal-liberaal gedachtegoed op de agenda;
 • Is voorzitter van de Permanente Programma Commissie en is verantwoordelijk voor het opleveren van een verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezing van 2022;
 • Vertegenwoordigt de vereniging tijdens fractievergaderingen. Faciliteert de vorming van standpunten bij de fractie en de afdeling; levert, wanneer nodig, ook input aan de landelijke of provinciale fractie;
 • Draagt bij aan een goede relatie tussen fractie en bestuur;
 • Organiseert een levendig intern debat binnen de afdeling, al dan niet in samenwerking met andere bestuursleden;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers (in bijv. de programmacommissie) en kan ze effectief aansturen;
 • Voelt zich verantwoordelijk voor de inhoudelijke uiting naar leden binnen de afdeling;
 • Is bijna elke week aanwezig op fractievergaderingen (op dit moment maandagavonden).

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Geïnteresseerd? Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar organisatie@d66amsterdam.nl. Hier kan je ook terecht met vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze functie.

Vacature Ledencoördinator

Het bestuur zoekt een coördinator ledenbinding/-werving. In deze functie werk je intensief samen met de vice voorzitter organisatie. Het is een leuke functie waarbij je veel mensen kan leren kennen en heel belangrijk bent voor alle geledingen van de vereniging. De coördinator Ledenbinding/-werving beschikt over een actieve, resultaatgerichte en ondernemende instelling. Hij/zij heeft het vermogen zijn/haar daadkracht te gebruiken ten voordele van D66. 

De coördinator Ledenbinding/-werving neemt de verantwoordelijkheid voor het behoud en de aanwinst van (nieuwe) leden. De coördinator ledenbinding/-werving stimuleert en (mede)organiseert activiteiten om leden te werven en te behouden. Hij/zij zoekt de samenwerking met andere bestuursleden en zal vooral samenwerken met de bestuursleden van Talentontwikkeling & Opleiding, de politiek secretaris en het bestuurslid campagne & communicatie. 

Taken, verantwoordelijkheden, en resultaatgebieden 

 • Analyseert ledenmutaties, deelt trends met evenknieën en onderneemt innovatieve initiatieven om de ledenwerving- en binding te beïnvloeden; 
 • Handelt proactief door (nieuwe) leden te betrekken bij de partij; 
 • Zorgt voor een algemene verwelkomende sfeer op activiteiten binnen de afdeling, bestuur en haar commissies; 
 • Aanjager van nieuwe initiatieven en processen voor ledenbinding/-werving; 
 • Monitort maatschappelijke ontwikkelingen en herkent kansen in relatie tot het werven en binden van leden; 
 • Weet het bestuur, de fractie, de deelafdelingen en de kennisgroepen te enthousiasmeren om nieuwe leden te betrekken bij de afdeling; 
 • Weet de uitstroom van leden te beperken door bijvoorbeeld opzeggers na te bellen; 
 • Enthousiasmeert vrijwilligers en kan ze effectief aansturen. 
 • Waarborgt een breed palet aan activiteiten en komt op deze manier tegemoet aan de diversiteit in interessegebieden onder de leden; 
 • Helpt de drempels te verlagen om lid of actief te worden. 

Lijkt het je leuk om je hiervoor in te zetten?  Stuur dan een mail aan Anneke Ensink: organisatie@d66amsterdam.nl.

 

D66 Amsterdam Nieuw-West zoekt: Secretaris en penningmeester

D66 Amsterdam is op zoek naar twee bestuursleden voor de deelafdeling D66 Nieuw-West, een secretaris en een penningmeester. Samen met de voorzitter Nazmi Türkkol en een algemeen bestuurslid Renée de Zwart maken we concrete plannen en voeren we die uit samen met andere actieve leden. Voor een beschrijving, zie onderstaand.

Secretaris

De secretaris van het afdelingsbestuur van D66 Nieuw-West wordt gekozen door de leden op de algemene ledenvergadering van D66 Nieuw-West voor een termijn van drie jaar. Daarna is herverkiezing mogelijk. Het huidige bestuurlijke stelsel van Amsterdam vraag van de secretaris een actieve samenwerking met de secretarissen van de andere afdelingsbesturen van D66 in Amsterdam.

De secretaris is het ‘procedurele geweten’ van het bestuur. De secretaris zorgt ervoor dat de besluitvorming conform de Statuten en Het Huishoudelijk Reglement verloopt en is daarvoor het aanspreekpunt voor de leden en bestuurders. De secretaris houdt zich bezig met de organisatie van het bestuur en de afdeling, is de spil van de interne communicatie binnen de afdeling. Hij of zij stelt de agenda op, verstuurt deze en verzorgt de verslagen van de ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. De secretaris bewaakt het stemrecht tijdens de vergaderingen en legt de genomen besluiten vast. Tenslotte archiveert de secretaris de stukken herkenbaar en traceerbaar.

Penningmeester

De penningmeester van het afdelingsbestuur van D66 Nieuw-West wordt gekozen door de leden op de algemene ledenvergadering van D66 Nieuw- West voor een termijn van drie jaar. Daarna is herverkiezing mogelijk.

De penningmeester is het ‘financiële geweten’ van het bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële huishouding van het bestuur en beheert de geldmiddelen van de afdeling. Hij of zij houdt de financiële administratie bij, stelt de jaarbegroting en de financiële eindrapportage op van de deelafdeling. Naast het bijhouden van de financiële administratie van de afdeling bewaakt de penningmeester de financiële uitgaven aan evenementen en campagne-activiteiten en stuurt bij waar dat nodig is.

Tenslotte draagt de penningmeester zorg voor de afdrachtsregeling van de politiek vertegenwoordigers zoals die is vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Heb je belangstelling voor een functie in het bestuur van D66 Amsterdam Nieuw-West, neem dan contact op met het bestuur van Nieuw-West.

Medewerkers gezocht voor De Nieuwe Olifant

Op de afgelopen ledenvergadering van D66 Amsterdam is door de leden ingestemd met de uitgave van De Nieuwe Olifant: het nieuwe digitale magazine van D66 Amsterdam. Het biedt een podium aan ideeën, reportages en opinies. Een hulpmiddel om het debat en de meningsvorming binnen de vereniging te stimuleren en te faciliteren om zo een politieke koers op langere termijn te ontwikkelen.

De Nieuwe Olifant is kritisch, prikkelend, een beetje stout en met gevoel voor humor. Een autonoom blad voor leden van D66 Amsterdam en voor ieder ander die geïnteresseerd is in D66 Amsterdam. Het blad richt zich op Amsterdamse vraagstukken. Ook vraagstukken, die impact hebben op de stad, maar spelen in de provincie Noord-Holland, Nederland of Europa, behoren daartoe.

Elk nummer is gewijd aan een actueel thema behandeld dat wordt belicht vanuit het heden, het verleden en de toekomst. Dit alles wordt behandeld in pakkende artikelen, interviews en vaste rubrieken en gevisualiseerd met behulp van aansprekende foto’s, prikkelende cartoons en links naar bewegend beeld. De inbreng van leden en niet leden is van groot belang.

Voor het maken van dit magazine zoeken wij de volgende enthousiaste redactieleden:

 • Hoofdredacteur
 • Eindredacteur
 • Inhoudelijke redactieleden
 • Ondersteunende redactieleden (secretaris, jurist, fondsenwerver/marketeer, art director)

Nadere omschrijvingen van de functieprofielen en de gewenste competenties vind je Functieomschrijvingen De Nieuwe Olifant.

Wie zich kandidaat wil stellen of behoefte heeft aan meer informatie kan contact opnemen met Quirijn Bongaerts, Peter Jasperse of Sandra de Vries.

Gezocht: campagnecoördinator TK2021

Zie jij al een D66’er in het torentje? Heb jij het in je ook een campagne te coördineren waar Obama jaloers op zou zijn? Wil jij op de uitslagenavond vol trots kijken naar de campagne en naar jouw uitslag?

Voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen zoeken we een campagnecoördinator voor Amsterdam. Jij bent samen met het bestuurslid Campagne verantwoordelijk voor de strategie, en samen met de aanspreekpunten in de stadsdelen ben je verantwoordelijk voor het mobiliseren van campaigners. Je hebt een campagne-team om mee samen te werken, en geeft het goede voorbeeld door een tomeloze inzet en enthousiasme. Een natuurlijk sta je in direct contact met het Landelijk Bureau en het landelijke campagneteam en wordt je door hun ondersteund.

Wie zoeken we?
• Een optimistische doener. Iemand die aan de slag wil om met zo veel mogelijke vrijwilligers de beste campagne te voeren.
• Een organisator. Het is jouw taak om zo veel mogelijk acties en evenementen op te zetten om onze kiezers te mobiliseren.
• Een motivator. Jij bent precies de persoon die de leden van de vereniging weet op te zwepen en te enthousiasmeren om te helpen met de campagne!

Stuur bij interesse een mail naar campagne@d66amsterdam.nl

Gezocht: Campagne-team

Na drie verkiezingen kort na elkaar, is het nu weer even wennen aan een jaar zonder verkiezingen. Maar juist nu is er alle ruimte om als D66 de stad in te gaan, onze betrokkenheid te tonen, onze standpunten uit te (blijven) dragen en te luisteren naar wat er nu écht speelt bij Amsterdammers.  

Het bestuur zoekt D66 enthousiastelingen die willen helpen om het D66-geluid te laten horen in de stad. Er zal een klein team worden samengebracht die campagnes gaat bedenken, organiseren en uiteindelijk deze campagnes ook gaat uitvoeren samen met de vele vrijwilligers in de stad en stadsdelen. Zowel in verkiezingstijd als daar tussenin. Het doel is zowel het organiseren van acties voor nieuwe doelgroepen en rond actuele thema’s, als coördinatie met de (deel)afdeling(en) en lokale fracties. De komende twee jaar zullen we ons richten op 3 campagnes:

 • Mid-term campagne (april-juli 2019)
 • Tweede-kamer verkiezingen 2020
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2021

De eerste campagne, de mid-term campagne, komt er dus al snel aan en het campagne-team zal daarom een snelle start hebben in maart. Heb jij ideeën over hoe we onze standpunten het beste onder de aandacht kunnen brengen, of hou je ervan om samen met een team te knallen? Laat het ons weten door een mail te sturen naar campagne@d66amsterdam.nl

 

Permanente talentencommissie

De Permanente talentencommissie (PTC) bevordert voor D66 de afstemming tussen vraag naar en aanbod van talentvolle leden. Dit wordt binnen Amsterdam en de directe omgeving gedaan voor zowel de politiek als de vereniging. Ook zoekt de PTC naar D66’ers die geschikt zijn voor functies in het maatschappelijke middenveld.

De PTC wil een verzamelpunt zijn van leden die actief (willen) worden. Binnen de vereniging zoeken ze dan ook actief naar mogelijkheden om kansen voor talentvolle leden te creëren. De toevoeging ‘permanent’ duidt erop dat de commissie voortdurend bezig is om D66-leden te scouten die actief willen worden en capabel zijn. De PTC begeleidt hen ook eventueel daarbij.

Ben je lid en wil je actief worden? Neem dan contact op met Mascha Ten Bruggencate, voorzitter van de PTC.

De permanente talentencommissie bestaat uit:
– Mascha ten Bruggencate, voorzitter PTC, Dagelijks bestuurder voor D66 in Stadsdeel Centrum
– Harmen Zegers, voorzitter Masterclass
– Patrick Sonneveldt, voorzitter Alumnivereniging D66 Landelijk
– Raymond ten Haeften, voorzitter Regio Noord Holland

 

Gezocht: Enthousiaste leden voor kennisgroepen

Kennisgroepen nemen een belangrijke rol in bij ideevorming en het stimuleren van debat binnen de vereniging. Dit doen zijn onder meer door een politiek café te organiseren of door een raadslid te ondersteunen bij een concreet vraagstuk. Daarnaast zijn de kennisgroepen van D66 Amsterdam van belang bij het opstellen van het verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Zij leveren input en vormen een betekenisvolle schakel tussen de vereniging en de stad.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 lijken misschien nog ver weg. Toch is de Permanente Programmacommissie al aan de slag om in grote lijnen het aankomende verkiezingsprogramma vorm te geven. Het doel is om rond de zomer van 2021 een conceptprogramma gereed te hebben.
Wil je weten wat kennisgroepen nog meer doen? Ga dan naar https://amsterdam.d66.nl/meedoen/kennisgroepen/.

We zoeken per direct enthousiaste leden voor diverse kennisgroepen, die o.a. een actieve bijdrage willen leveren aan het vormen van het verkiezingsprogramma. Hierbij wordt een diverse samenstelling nagestreefd.

Bestuur en Financiën

Zoekt leden die affiniteit hebben met bestuur en financiën. De KG heeft zich in het verleden o.a. beziggehouden met:

 • Deelnemingen.
 • Stadsbank van Lening.
 • Erfpacht.
 • Toeristenbelasting.

Wil je meewerken aan de financiële onderbouwing van het nieuwe verkiezingsprogramma en/of met de
huidige raadsleden meedenken op het gebied van financiën? Neem dan contact op met Pauline
Kastermans, via p.kastermans@gmail.com.

Democratische en digitale vernieuwingen

Betreft een nieuwe kennisgroep. Zoekt een voorzitter én leden die affiniteit hebben met de onderwerpen democratische en digitale vernieuwingen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals:

 • Hoe de resolutie Democratie van Nu zich vertaald naar de stad Amsterdam.
 • De digitale stad.
 • Cyber-security.

Bij interesse, vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de kennisgroep via ddv@D66amsterdam.nl.

Kansengelijkheid

Zoekt leden die affiniteit hebben met het onderwerp kansengelijkheid. Denk hierbij aan onderwerpen zoals:

 • Armoede en schuldhulpverlening.
 • Preventieve zorg voor kansarme gezinnen.
 • Jeugd- en jongerenwerk.
 • Wijkaanpak.
 • Klimaatwet en het effect op kansarme gezinnen.
 • Kansengelijkheid binnen het onderwijs.

Het is een pré als je ervaringsdeskundige bent, of werkzaam bent in het maatschappelijk middenveld.Bij interesse, vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Linde Gonggrijp, via kansengelijkheid@d66amsterdam.nl.

Kunst, Cultuur en Media

Zoekt leden die affiniteit hebben met de onderwerpen kunst, cultuur of media. Denk hierbij
aan onderwerpen zoals:

 • Kunsteducatie.
 • Broedplaatsen.
 • Maar nu ook: hoe kan Amsterdam de kunst-, cultuur- en mediasector ondersteunen?

Het is een pré als je werkzaam bent in de sector. Gezien de samenstelling van de kennisgroep zijn wij onder meer naarstig op zoek naar personen met kennis van de podiumkunsten.
Bij interesse, vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Ingeborg de Roode, via ingeborgderoode@gmail.com.

Mensenrechten en Veiligheid

De kennisgroep Mensenrechten en Veiligheid zoekt leden die affiniteit hebben met het onderwerp mensenrechten en/of veiligheid. Tijdens bijeenkomsten behandelen we niet alleen thema’s die de stad raken, maar ook landelijke onderwerpen. Recentelijk heeft de kennisgroep aandacht besteed aan onderwerpen zoals het waarborgen van de sociale advocatuur, etnisch profileren en het terughalen van IS-kinderen. Wil je bijdragen aan een nóg beter Amsterdam, waar iedereen in vrijheid van kan genieten? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met Roos Beek op via mensenrechten.d66amsterdam@gmail.com.

Onderwijs

Zoekt leden die affiniteit hebben met de onderwerpen Onderwijs. Het is een pré als je werkzaam bent in de sector. Bij interesse, vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Esther de Groot, via estherdegroot70@gmail.com.

Zorg, Jeugd en Welzijn

Zoekt leden die affiniteit hebben met de onderwerpen Zorg, Jeugd en Welzijn. Wij gaan ons de komende periode met name richten onderwerpen die aansluiten bij het D66 gedachtegoed over gelijke kansen voor iedereen, zoals:

 • Jeugdzorg.
 • Toegankelijkheid van zorg.

Het is een pré als je werkzaam bent in de sector. Bij interesse, vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Jacob Jan Feenstra, via
zorg@D66amsterdam.nl.

 

D66 Amsterdam op LinkedIn

Met ruim 3.000 leden is D66 Amsterdam de grootste afdeling van Nederland. We zitten in het bestuur van de stad, hebben bestuurders in zeven stadsdelen, en stadsdeelcommissieleden in 22 gebieden. We hebben de D66 Masterclass, kennisgroepen, D-Loquentia, et cetera. Kortom, we zijn een levendige vereniging waar veel gebeurd en altijd behoefte is aan mensen die zich willen inzetten voor de partij. Maar we hebben te weinig inzicht in het potentieel van onze leden. We weten wel dat er ongelooflijk veel talent in ons ledenbestand zit. Maar via onze ledenlijst kunnen we niet zien welke expertises onze leden hebben. Als we een D66 Amsterdam community op LinkedIn opbouwen, hebben we dat wel. Leden kunnen dan ook onderling veel makkelijker contact met elkaar leggen. Lees meer >

Laatst gewijzigd op 6 juli 2020