Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures en talentencommissie

D66 is altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de partij! Heb je interesse, neem dan contact op met de talentencommissie (zie hieronder) of het bestuurslid verantwoordelijk voor talenten. Hieronder vind je een overzicht van de vacatures die op dit moment open staan bij D66 Amsterdam, of bij onze deelafdelingen en kennisgroepen.

Vacatures

Gezocht: Secretaris D66 Amsterdam

De bestuurstermijn van de secretaris van de afdeling Amsterdam loopt af. In verband daarmee is er voor deze functie een vacature. Hier kun je lezen wat de functie inhoudt, en hoe je je kandidaat kunt stellen.

Spreekt je aan en wil je onze vereniging komen versterken? Stel je dan kandidaat! We ontvangen je kandidaatstelling, voorzien van motivatie en CV, graag via onze Vice-Voorzitter Organisatie Marinka Lipsius (organisatie@d66amsterdam.nl). Heb je vragen? Aarzel niet om ook dan contact op te nemen. De uiterste reactiedatum is woensdag 19 mei 2021.

Bestuursleden worden door de leden gekozen. De verkiezing van de secretaris zal in de AAV van 30 mei a.s. plaatsvinden. Na kandidaatstelling ontvang je meer gegevens over de voorbereiding en gang van zaken.

Gezocht: Projectbestuurslid Weesp

Op de AAV van 22 september 2019 is definitief vastgesteld dat Weesp onderdeel wordt van de vereniging D66 Amsterdam. Sindsdien zijn er al flinke stappen gemaakt om de twee verenigingen samen te voegen, maar met twee verkiezingen voor de deur moet er nog veel gebeuren! Voor de verdere uitvoering van het besluit van de AAV zijn wij opzoek naar een Project-bestuurslid Weesp. Deze functie behelst het in kaart brengen en uitvoeren van de implicaties van de toevoeging van Weesp aan de vereniging, het volgen van de Weesper politiek en het coördineren van de lokale campagnes voor de verkiezingen van 2021 en 2022, en het zoeken van het politieke talent dat we in Weesp nodig hebben.

Je vormt een onderdeel van het Amsterdamse bestuur en sluit wanneer nodig aan bij de bestuursvergaderingen. Verder sluit je regelmatig aan bij de fractievergaderingen van Weesp.

Het Project-bestuurslid Weesp heeft interesse in en kennis van politieke vraagstukken en adviseert het bestuur hierover. Hij of zij vormt rond politieke onderwerpen de schakel de fractie van Weesp en de vereniging. Het project-bestuurslid heeft de ambitie om de partij in Weesp te laten groeien, zowel als organisatie als politieke vertegenwoordiging. Omdat de ambtelijke fusie met Weesp nog niet is afgerond kan de project-bestuurslid Weesp tevens meedenken in het ontwerp van de advisering richting raad over dit onderwerp.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

 • Houdt het verkiezingsprogramma en het sociaal-liberaal gedachtegoed op de agenda;
 • Ondersteunt het bestuur en de afdeling bij het vormen van standpunten;
 • Zorgt voor afstemming in de uitvoering van landelijke, regionale en lokale thema’s;
 • Zorgt voor afstemming in de uitvoering van landelijke en lokale verkiezingscampagnes;
 • Draagt bij aan een goede relatie tussen de fractie in Weesp en bestuur;
 • Geeft inhoudelijke feedback aan fractieleden van de gemeente Weesp;
 • Verbindt de commissies met het bestuur en fractie van Weesp en geeft de leden instrumenten voor politieke meningsvorming;
 • Draagt bij aan politieke geëngageerde (fractie) leden die betrokken zijn bij de inhoudelijke uitvoering van het (verkiezing)programma;
 • Zoekt en verbindt politiek talent binnen en buiten de afdeling met een oog op politieke functies die moeten worden gevuld.

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Neem bij vragen en/of interesse contact op met de vicevoorzitter organisatie via organisatie@d66amsterdam.nl.

 

Gezocht: Leden Besluitvormingscommissie

Algemene beschrijving van de functie/commissie

De Besluitvormingscommissie adviseert het bestuur over te agenderen punten voor de Algemene Afdelingsvergadering (AAV), controleert of bij het nemen van besluiten de juiste procedures worden gevolgd, en toetst of moties en amendementen voldoen aan de technische voorwaarden die daarvoor zijn opgesteld. Dit doet de besluitvormingscommissie gevraagd en ongevraagd. De Besluitvormingscommissie fungeert tevens als vraagbaak voor het bestuur en anderen voor allerlei procedurele zaken, als het Afdelingsreglement, het Landelijke Huishoudelijk Reglement of het voorliggende document geen duidelijkheid verschaft. De besluitvormingscommissie is een commissie van de AAV d.w.z. wordt gekozen door de leden tijdens een AAV en bestaat uit minstens 3 personen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Praktische toepassing van het reglement
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur op basis van de reglementen en het statuut
 • Op de ledenvergadering controleren of de juiste procedures gevolgd worden
 • Toetsen van ingediende moties en amendementen voor de ledenvergadering
 • Controle van en advies over aanpassing van het afdelingsreglement

Beschrijving van de gewenste ervaring en vereisten van de functie

Actief lid van D66 met uitgebreide kennis en/of ervaring binnen D66 Amsterdam

Het competentieprofiel

 • Goed ingevoerd zijn in D66 Amsterdam
 • Kennis van de reglementen van D66 (of bereid zijn deze kennis op te doen)
 • Het op een praktische manier toepassen van reglementen
 • Integer zijn
 •  Vertrouwen hebben bij de diverse gremia
 • Beoordelingsvermogen hebben wat betreft mensen en hun competenties
 • Toegankelijke persoonlijkheid

Met betrekking tot hele commissie (Groepscompetentie)

Een gemengde groep zijn (mannen en vrouwen, zowel jong als oud, diverse achtergrond & etniciteit)

Overleg/vergaderstructuren en frequenties

Indicatief:

 • 3 á 4 x Afdelingsvergadering
 • Eventueel voorafgaand aan de afdelingsvergadering een overleg met commissie (en eventueel secretaris) 2x overleg met secretaris
  Verder voornamelijk overleg via mail

Inschatting van het min. aantal benodigde uren voor functie

Voor gemiddeld ca. 2/4 uur in de maand (verspreid over de avonden en weekenden) beschikbaar en in aanloop naar afdelingsvergadering soms iets meer.

* Voor informatie over spelregels/procedure kandidaatstelling en verkiezing van leden voor commissies gekozen door de AAV, zie website D66 Amsterdam.

Je kunt je kandidaat stellen tot 12 november 2020. Op de AAV van 15 november presenteren de kandidaten zich en kiezen de leden van D66 Amsterdam de nieuwe besluitvormingscommissie-leden.

Interesse of nog vragen? Mail de secretaris van D66 Amsterdam, Alexander Doijer: secretaris@d66amsterdam.nl 

 

Gezocht: D66-leden die Facebook, Instagram en Twitter op hun duimpje kennen

Zit jij veel op de social media? Zou jij graag meehelpen om Sigrid Kaag in het torentje te helpen? We zoeken D66-leden die het leuk vinden om naast hun eigen berichten ook berichten voor D66 Amsterdam online te zetten.

Als social campaigner wordt je onderdeel van een klein team dat, samen met de bestuursleden Campagne en Communicatie, verantwoordelijk zal zijn voor de communicatie naar zowel de eigen D66-leden als naar al onze volgers online. Richting de aankomende tweede kamer-verkiezingen zal je een essentieel onderdeel zijn van ons campagneteam.

Obama en Macron hebben hun verkiezingen gewonnen door flink in te zetten op de social media. Wij gaan dat ook doen. Doe je mee? Mail ons!

 

Medewerkers gezocht voor De Nieuwe Olifant

Op de afgelopen ledenvergadering van D66 Amsterdam is door de leden ingestemd met de uitgave van De Nieuwe Olifant: het nieuwe digitale magazine van D66 Amsterdam. Het biedt een podium aan ideeën, reportages en opinies. Een hulpmiddel om het debat en de meningsvorming binnen de vereniging te stimuleren en te faciliteren om zo een politieke koers op langere termijn te ontwikkelen.

De Nieuwe Olifant is kritisch, prikkelend, een beetje stout en met gevoel voor humor. Een autonoom blad voor leden van D66 Amsterdam en voor ieder ander die geïnteresseerd is in D66 Amsterdam. Het blad richt zich op Amsterdamse vraagstukken. Ook vraagstukken, die impact hebben op de stad, maar spelen in de provincie Noord-Holland, Nederland of Europa, behoren daartoe.

Elk nummer is gewijd aan een actueel thema behandeld dat wordt belicht vanuit het heden, het verleden en de toekomst. Dit alles wordt behandeld in pakkende artikelen, interviews en vaste rubrieken en gevisualiseerd met behulp van aansprekende foto’s, prikkelende cartoons en links naar bewegend beeld. De inbreng van leden en niet leden is van groot belang.

Voor het maken van dit magazine zoeken wij de volgende enthousiaste redactieleden:

 • Hoofdredacteur
 • Eindredacteur
 • Inhoudelijke redactieleden
 • Ondersteunende redactieleden (secretaris, jurist, fondsenwerver/marketeer, art director)

Nadere omschrijvingen van de functieprofielen en de gewenste competenties vind je Functieomschrijvingen De Nieuwe Olifant.

Wie zich kandidaat wil stellen of behoefte heeft aan meer informatie kan contact opnemen met Quirijn Bongaerts, Peter Jasperse of Sandra de Vries.

Gezocht: Campagne-team

Na drie verkiezingen kort na elkaar, is het nu weer even wennen aan een jaar zonder verkiezingen. Maar juist nu is er alle ruimte om als D66 de stad in te gaan, onze betrokkenheid te tonen, onze standpunten uit te (blijven) dragen en te luisteren naar wat er nu écht speelt bij Amsterdammers.  

Het bestuur zoekt D66 enthousiastelingen die willen helpen om het D66-geluid te laten horen in de stad. Er zal een klein team worden samengebracht die campagnes gaat bedenken, organiseren en uiteindelijk deze campagnes ook gaat uitvoeren samen met de vele vrijwilligers in de stad en stadsdelen. Zowel in verkiezingstijd als daar tussenin. Het doel is zowel het organiseren van acties voor nieuwe doelgroepen en rond actuele thema’s, als coördinatie met de (deel)afdeling(en) en lokale fracties.

Heb jij ideeën over hoe we onze standpunten het beste onder de aandacht kunnen brengen, of hou je ervan om samen met een team te knallen? Laat het ons weten door een mail te sturen naar campagne@d66amsterdam.nl

Doen66 zoekt doeners!

Wij D66’ers denken en praten graag over maatschappelijke thema’s. Door zelf te ervaren en de handen uit de mouwen te steken zorgen we voor een beter begrip van deze thema’s en dragen we ons steentje bij.

We vergaderen 1x per maand en hebben 1x per 2 maanden een activiteit. We hebben een succesvol 2019 gekend waar we op kunnen bouwen. Hoewel het huidige nieuwe normaal weinig evenementen toelaat, hebben we het eerste post-corona-event gepland! Nieuwe initiatieven en ideeën om dit voort te zetten kunnen we zeker gebruiken.

Ben jij iemand die:

 • de handen uit de mouwen wil steken;
 • goed kan samenwerken;
 • activiteiten wil organiseren;
 • niet bang is om binnen en buiten D66 contact te leggen;
 • per maand zo’n 8 uur beschikbaar is;
 • én heb je interesse om samen aan mooie activiteiten te werken?

Mail naar doen@d66amsterdam.nl en laten we kennismaken!

 

Gezocht: Enthousiaste leden voor kennisgroepen

Kennisgroepen nemen een belangrijke rol in bij ideevorming en het stimuleren van debat binnen de vereniging. Dit doen zijn onder meer door een politiek café te organiseren of door een raadslid te ondersteunen bij een concreet vraagstuk. Daarnaast zijn de kennisgroepen van D66 Amsterdam van belang bij het opstellen van het verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Zij leveren input en vormen een betekenisvolle schakel tussen de vereniging en de stad.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 lijken misschien nog ver weg. Toch is de Permanente Programmacommissie al aan de slag om in grote lijnen het aankomende verkiezingsprogramma vorm te geven. Het doel is om rond de zomer van 2021 een conceptprogramma gereed te hebben.
Wil je weten wat kennisgroepen nog meer doen? Ga dan naar https://amsterdam.d66.nl/meedoen/kennisgroepen/.

We zoeken per direct enthousiaste leden voor diverse kennisgroepen, die o.a. een actieve bijdrage willen leveren aan het vormen van het verkiezingsprogramma. Hierbij wordt een diverse samenstelling nagestreefd.

Bestuur en Financiën

Zoekt leden die affiniteit hebben met bestuur en financiën. De KG heeft zich in het verleden o.a. beziggehouden met:

 • Deelnemingen.
 • Stadsbank van Lening.
 • Erfpacht.
 • Toeristenbelasting.

Wil je meewerken aan de financiële onderbouwing van het nieuwe verkiezingsprogramma en/of met de
huidige raadsleden meedenken op het gebied van financiën? Neem dan contact op met Pauline
Kastermans, via financien@d66amsterdam.nl.

Democratische en digitale vernieuwingen

Betreft een nieuwe kennisgroep. Zoekt een voorzitter én leden die affiniteit hebben met de onderwerpen democratische en digitale vernieuwingen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals:

 • Hoe de resolutie Democratie van Nu zich vertaald naar de stad Amsterdam.
 • De digitale stad.
 • Cyber-security.

Bij interesse, vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de kennisgroep via ddv@d66amsterdam.nl.

Kansengelijkheid

Zoekt leden die affiniteit hebben met het onderwerp kansengelijkheid. Denk hierbij aan onderwerpen zoals:

 • Armoede en schuldhulpverlening.
 • Preventieve zorg voor kansarme gezinnen.
 • Jeugd- en jongerenwerk.
 • Wijkaanpak.
 • Klimaatwet en het effect op kansarme gezinnen.
 • Kansengelijkheid binnen het onderwijs.

Het is een pré als je ervaringsdeskundige bent, of werkzaam bent in het maatschappelijk middenveld.Bij interesse, vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Linde Gonggrijp, via kansengelijkheid@d66amsterdam.nl.

Kunst, Cultuur en Media

Zoekt leden die affiniteit hebben met de onderwerpen kunst, cultuur of media. Denk hierbij
aan onderwerpen zoals:

 • Kunsteducatie.
 • Broedplaatsen.
 • Maar nu ook: hoe kan Amsterdam de kunst-, cultuur- en mediasector ondersteunen?

Het is een pré als je werkzaam bent in de sector. Gezien de samenstelling van de kennisgroep zijn wij onder meer naarstig op zoek naar personen met kennis van de podiumkunsten.
Bij interesse, vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Ingeborg de Roode, via kunst-cultuurmedia@d66amsterdam.nl.

Mensenrechten en Veiligheid

De kennisgroep Mensenrechten en Veiligheid zoekt leden die affiniteit hebben met het onderwerp mensenrechten en/of veiligheid. Tijdens bijeenkomsten behandelen we niet alleen thema’s die de stad raken, maar ook landelijke onderwerpen. Recentelijk heeft de kennisgroep aandacht besteed aan onderwerpen zoals het waarborgen van de sociale advocatuur, etnisch profileren en het terughalen van IS-kinderen. Wil je bijdragen aan een nóg beter Amsterdam, waar iedereen in vrijheid van kan genieten? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met Roos Beek op via mensenrechten@d66amsterdam.nl.

Onderwijs

Zoekt leden die affiniteit hebben met de onderwerpen Onderwijs. Het is een pré als je werkzaam bent in de sector. Bij interesse, vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Esther de Groot, via onderwijs@d66amsterdam.nl.

Zorg, Jeugd en Welzijn

Zoekt leden die affiniteit hebben met de onderwerpen Zorg, Jeugd en Welzijn. Wij gaan ons de komende periode met name richten onderwerpen die aansluiten bij het D66 gedachtegoed over gelijke kansen voor iedereen, zoals:

 • Jeugdzorg.
 • Toegankelijkheid van zorg.

Het is een pré als je werkzaam bent in de sector. Bij interesse, vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Madelein van Woerkom en Barteld Nanninga, via
zorg@d66amsterdam.nl.

Permanente talentencommissie

De Talentencommissie zoekt talentvolle leden voor functies in zowel de politiek als de vereniging. Binnen de vereniging zoeken ze dan ook actief naar leden die een volgende stap willen zetten, die een bestuursfunctie ambieren of die overwegen om zich verkiesbaar te stellen.

Wil je een gesprek over je ambitie of vervolgstappen, neem dan contact op met Mascha ten Bruggencate, voorzitter van de Talentencommissie.

De Talentencommissie bestaat uit:
– Mascha ten Bruggencate, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Centrum
– Dennis Drenth, voorzitter Masterclass
– Patrick Sonneveldt, voorzitter Alumnivereniging D66 Landelijk
– Raymond van Haeften, voorzitter D66 Regio Noord Holland, wethouder Zandvoort

 

D66 Amsterdam op LinkedIn

Met ruim 3.000 leden is D66 Amsterdam de grootste afdeling van Nederland. We zitten in het bestuur van de stad, hebben bestuurders in zeven stadsdelen, en stadsdeelcommissieleden in 22 gebieden. Kortom, we zijn een levendige vereniging waar veel gebeurd en altijd behoefte is aan mensen die zich willen inzetten voor de partij. Maar we hebben te weinig inzicht in het potentieel van onze leden. We weten wel dat er ongelooflijk veel talent in ons ledenbestand zit. Maar via onze ledenlijst kunnen we niet zien welke expertises onze leden hebben. Als we een D66 Amsterdam community op LinkedIn opbouwen, hebben we dat wel. Leden kunnen dan ook onderling veel makkelijker contact met elkaar leggen. Lees meer >

Laatst gewijzigd op 3 mei 2021