Steun ons en help Nederland vooruit

Leden Besluitvormingscommissie

Algemene beschrijving van de functie/commissie

De Besluitvormingscommissie adviseert het bestuur over te agenderen punten voor de Algemene Afdelingsvergadering (AAV), controleert of bij het nemen van besluiten de juiste procedures worden gevolgd, en toetst of moties en amendementen voldoen aan de technische voorwaarden die daarvoor zijn opgesteld. Dit doet de besluitvormingscommissie gevraagd en ongevraagd. De Besluitvormingscommissie fungeert tevens als vraagbaak voor het bestuur en anderen voor allerlei procedurele zaken, als het Afdelingsreglement, het Landelijke Huishoudelijk Reglement of het voorliggende document geen duidelijkheid verschaft. De besluitvormingscommissie is een commissie van de AAV d.w.z. wordt gekozen door de leden tijdens een AAV en bestaat uit minstens 3 personen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Praktische toepassing van het reglement
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur op basis van de reglementen en het statuut
 • Op de ledenvergadering controleren of de juiste procedures gevolgd worden
 • Toetsen van ingediende moties en amendementen voor de ledenvergadering
 • Controle van en advies over aanpassing van het afdelingsreglement

Beschrijving van de gewenste ervaring en vereisten van de functie

Actief lid van D66 met uitgebreide kennis en/of ervaring binnen D66 Amsterdam

Het competentieprofiel

 • Goed ingevoerd zijn in D66 Amsterdam
 • Kennis van de reglementen van D66 (of bereid zijn deze kennis op te doen)
 • Het op een praktische manier toepassen van reglementen
 • Integer zijn
 •  Vertrouwen hebben bij de diverse gremia
 • Beoordelingsvermogen hebben wat betreft mensen en hun competenties
 • Toegankelijke persoonlijkheid

Met betrekking tot hele commissie (Groepscompetentie)

Een gemengde groep zijn (mannen en vrouwen, zowel jong als oud, diverse achtergrond & etniciteit)

Overleg/vergaderstructuren en frequenties

Indicatief:

 • 3 á 4 x Afdelingsvergadering
 • Eventueel voorafgaand aan de afdelingsvergadering een overleg met commissie (en eventueel secretaris) 2x overleg met secretaris
  Verder voornamelijk overleg via mail

Inschatting van het min. aantal benodigde uren voor functie

Voor gemiddeld ca. 2/4 uur in de maand (verspreid over de avonden en weekenden) beschikbaar en in aanloop naar afdelingsvergadering soms iets meer.

* Voor informatie over spelregels/procedure kandidaatstelling en verkiezing van leden voor commissies gekozen door de AAV, zie website D66 Amsterdam.

Interesse of nog vragen? Mail de secretaris van D66 Amsterdam, Alexander Doijer: secretaris@d66amsterdam.nl 

Laatst gewijzigd op 27 januari 2022