Steun ons en help Nederland vooruit

Kascommissielid

Wij zoeken enthousiaste leden die zich willen inzetten voor de kascommissie van D66 Amsterdam! Deze zal op de vergadering van 21 november 2021 worden verkozen.

Benoeming kascommissielid

De leden van de kascommissie worden benoemd door de ledenvergadering van D66 Amsterdam. De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden. De kascommissie is een permanente commissie waarvan de leden door de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) worden gekozen voor een periode van 3 jaar. De benoeming van de kascommissieleden wordt schriftelijk vastgelegd in de notulen van de AAV.

Vereisten   

Kascommissieleden dienen te voldoen aan de volgende vereisten:  

  1. Zij hebben een redelijke mate van kennis van administratie en financiën, blijkend uit hun opleiding of (neven) werkzaamheden;
  2. Zij zijn geen leden van het bestuur, noch staan zij tot de genoemde personen in enige andere verhouding die hun objectiviteit en onafhankelijkheid kan vertroebelen.

Werkzaamheden  

De kascommissieleden voeren hun werkzaamheden uit aan de hand van een door het Landelijk Bureau opgesteld protocol. De controle vindt plaats op de gehele financiële administratie, als ook op de door de penningmeester opgestelde jaarrekening. 

Planning  

De werkzaamheden van de kascommissie worden uitgevoerd in de periode vóór 28 februari van het nieuwe boekjaar, zodat het bestuur tijdig de jaarrekening met de getekende verklaring van de kascommissie kan doorsturen naar het Landelijk Bureau.

Rapportage kascommissie 

De kascommissie voert haar werkzaamheden uit aan de hand van een door het Landelijk Bureau opgesteld protocol en tekent een verklaring de kascontrole te hebben uitgevoerd. De penningmeester bespreekt de kascontrole in het bestuur. De jaarrekening wordt vervolgens door het bestuur vastgesteld. De vastgestelde jaarrekening wordt met de verklaring van de kascommissie naar het Landelijk Bureau gezonden of stuurt de verklaring na, maar uiterlijk op 28 februari. 

De kascommissie rapporteert aan de ledenvergadering over haar kascontrole en adviseert de ledenvergadering over het al dan niet verlenen van decharge aan het bestuur over het gevoerde financiële beheer over het afgelopen begrotingsjaar.

Procedure kandideren

Het bestuur hoopt twee of meer kandidaten te kunnen voordragen tijdens de AAV op 21 november 2021.  Meer informatie over de werkzaamheden van de kascommissie kan worden ingewonnen bij de penningmeester van het bestuur, Martin Meiland (penningmeester@d66amsterdam.nl). Belangstellenden worden verzocht om op 14 november 2021 hun kandidatuur kenbaar te maken bij de secretaris van het bestuur, Alexander Doijer (secretaris@d66amsterdam.nl).

Laatst gewijzigd op 8 november 2021