Steun ons en help Nederland vooruit

Investeren in middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Goed middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) vormen dé ruggengraat van de Amsterdamse economie. (V)mbo’ers werken in de stad, in het groeiende toerisme, in de haven, in de creatieve industrie of in de zorg. Afgelopen jaren zijn er stappen gezet om het imago en de kwaliteit van het Amsterdamse mbo te verbeteren. Zo is er de succesvolle mbo-agenda, een ontwikkelprogramma voor het mbo. Dit ontwikkelprogramma bestaat uit beurzen voor leraren en scholenteams, talentenbeurzen voor scholieren, extra inzet op leerwerkcoaches en het terugdringen van schooluitval en samenwerkingsverbanden tussen vakopleidingen en werkgevers.

De komende jaren wil D66 verder investeren in de kwaliteit van het mbo, in talentontwikkeling, het terugdringen van verzuim en het beter laten aansluiten van opleidingen op de arbeidsmarkt. Met een veranderende arbeidsmarkt moet ook het mbo klaar staan voor de eenentwintigste eeuw. De vaardigheden die scholieren leren moeten hier beter op aansluiten. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende scholieren diploma’s halen voor krapteberoepen. Komende decennia zijn er immers vele technici, verpleegkundigen, onderwijsassistenten en andere vaklui nodig.

Om deze uitdagingen aan te gaan moet er een mbo-agenda 2.0 komen waarbij het vmbo meer aandacht krijgt. De overgang tussen het vmbo en mbo moet soepeler, bijvoorbeeld door doorlopende kleinschalige opleidingen. Daarnaast is het belangrijk dat lerarenteams in het mbo zich verder kunnen professionaliseren. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.

Beroepsonderwijs mag niet betekenen dat vakken als burgerschap overgeslagen worden. Voor alle schoolgaande jongeren is het van belang dat zij leren dat ze onderdeel zijn van een diverse samenleving en hier een belangrijke rol in spelen. Kwetsbare jongeren moeten voldoende begeleiding krijgen zodat uitval en grotere problemen worden voorkomen en jongeren door kunnen in hun loopbaan.

D66 wil dat vmbo techniek- en maakonderwijs een boost krijgt en er meer erkenning komt voor vakmanschap zodat de aansluiting op het mbo verbetert. Er moet een doorlopende lijn zijn voor het techniekonderwijs. Door samenwerking met het bedrijfsleven kan dit onderwijs enorm versterkt worden. Met een stevige Amsterdamse visie moet er ook geïnvesteerd worden in materialen, machines en geschikte gebouwen voor dit maakonderwijs.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018