Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdhulp

Laagdrempelige wijkteams met (specialistische) kennis

In Amsterdam zijn de afgelopen jaren stevige en professionele wijkteams ontwikkeld, waarin jeugdhulp, opvoedondersteuning, jeugdgezondheidszorg en geestelijke jeugdgezondheidszorg samenwerken. D66 is positief over dit model, waarbij advies en hulp laagdrempelig beschikbaar zijn voor ouders en kinderen. Het is wel belangrijk deze samenwerking te verdiepen. De specialistische JGGZ van de wijkteams verdient bijzondere aandacht.

Actie tegen het tekort aan jeugdhulpverleners

Een belangrijk aandachtspunt is voldoende goed geschoolde professionals. Wachtlijsten in de jeugdhulp of bij Veilig Thuis kunnen ontstaan wanneer vacatures lang open blijven staan. Daarom zal er extra aandacht moeten komen om mensen te werven voor het werk in de jeugdhulp. Hierbij zal moeten worden samengewerkt met opleidingen en instellingen.

Overgang van 18- naar 18+

De overgang naar formele volwassenheid wanneer jongeren achttien jaar worden kan voor kwetsbare jongeren zwaar zijn. Opeens moeten zij alles zelf regelen. Schulden kunnen ontstaan, schooluitval en ook een onderbreking in de ondersteuning die zij eerder kregen vanuit de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdhulp. D66 wil dat de overgang van 18- naar 18+ beter ondersteund wordt. Denk hierbij aan het verlengen van ondersteuning die ook voor jongeren onder de achttien beschikbaar is en het wegnemen van drempels, zoals de eigen bijdrage, voor kwetsbare jongeren die GGZ-hulp nodig hebben.

Kindermishandeling

Het voorkomen en opsporen van kindermishandeling is voor D66 een prioriteit. D66 wil extra investeren in Veilig Thuis en de samenwerking tussen Veilig Thuis en andere zorgpartners en wijkteams. D66 vindt dat ook de volwassenen GGZ een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van crises in de thuissituatie van kinderen door ouders te wijzen op hulp, en door op tijd te melden wanneer er zorgen zijn of ouders in staat zijn om hun kinderen veilig te laten opgroeien.

Woningen voor kwetsbare jongeren

Veel wachtlijsten in de jeugdzorg hebben een relatie met het tekort aan woonruimte voor kwetsbare jongeren. Hierdoor blijven jongeren onnodig lang in opvanglocaties wonen en worden zij gehinderd een zelfstandig leven op te bouwen. Meer woningen zijn nodig voor deze groep, waartoe ook jonge moeders behoren.

Jongerenwerk

Er moet meer geïnvesteerd worden in jongerenwerk en naschoolse jeugdactiviteiten. D66 vindt dit een laagdrempelige manier om kinderen en jongeren te helpen met hun algemene ontwikkeling en daarnaast veilig te laten opgroeien in de stad. Jeugd- en jongerenwerk heeft een goede preventieve werking. Het kan problemen op school en thuis voorkomen en de horizon van jongeren verbreden.

Maatwerk

Eigen kracht van ouders, kinderen en jongeren is één van de belangrijkste pijlers van het nieuwe jeugdstelsel. Eigen kracht dient zoveel mogelijk ingezet waar dat kan, en met maatwerk waar dat nodig is. Daarnaast moet de zorg oog hebben voor de diversiteit van de stad. Hulpverleners moeten kennis hebben van de verschillende culturele achtergronden van Amsterdammers, van LHBTI, of van de specifieke behoeftes die ontstaan naar aanleiding van een vechtscheiding of een vluchtelingenstatus.

Continuïteit in de zorg

D66 wil dat kinderen die in een pleeggezin of een vervangende gezinssituatie verblijven niet op straat worden gezet als ze 18 zijn en geen jeugdzorg meer ontvangen. D66 wil dat deze jongeren in hun thuissituatie mogen blijven totdat zij kunnen doorstromen naar een zelfstandige woonruimte dan wel een woonvoorziening met begeleiding.

D66 zet zich in om de toegankelijkheid van de zorg te verbeteren door middel van betere afstemming tussen de verschillende financieringsstromen in de zorg, waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Onduidelijkheid over de financiering van de zorg mag geen belemmering vormen voor de zorg die de mensen ontvangen.

Laatst gewijzigd op 30 september 2019