Steun ons en help Nederland vooruit

LHBTI

Vrijheid voor iedereen en jezelf kunnen zijn is hét speerpunt van D66. D66 blijft zich inzetten voor de acceptatie van LHBTI’s. Amsterdam staat bekend als vrije stad, helaas is ook hier nog steeds sprake van homo- en transfoob geweld en discriminatie tegenover LHBTI’s. D66 vindt dit onacceptabel. Niet alleen moet hier hard tegen opgetreden worden. Ook is het belangrijk dat er wordt ingezet op preventie om de acceptatie van LHBTI’s te bevorderen.

Veiligheid

Veilig zijn en je veilig voelen, op straat, in een café en ook thuis. Voor nog te veel LHBTI-Amsterdammers of bezoekers is dat een vergezicht. D66 wil de veiligheid blijven verbeteren. Het moet inzichtelijker worden hoeveel incidenten er plaatsvinden op straat. Het kunnen melden van uitschelden, intimidatie, bespugen moet door gebruik van moderne communicatiemiddelen sterk worden verbeterd. Zo kunnen we geweld veel beter aanpakken. Ook huiselijk geweld waar veel LHBTI’s mee te maken krijgen moet bespreekbaar gemaakt en aangepakt worden. De veiligheid van kwetsbare groepen zoals bezoekers van Mannen-ontmoetingsplekken, (LHBTI-)vluchtelingen of bijvoorbeeld bi-culturele transgenders moet gewaarborgd worden.

Seksuele intimidatie

Te veel mensen in Amsterdam – voornamelijk vrouwen – worden geconfronteerd met een of meerdere vormen van seksuele intimidatie, zoals naroepen, achternalopen of betasten, op straat, op de werkvloer of thuis. D66 wil meer bewustwording in Amsterdam zodat seksuele intimidatie – jegens wie dan ook – ontoelaatbaar is. Op plekken waar seksuele intimidatie vaak voorkomt, zoals het Centraal Station, de uitgaanspleinen en in parken, wil D66 extra aandacht voor seksuele intimidatie bij de politie en bij beveiligers van uitgaansgelegenheden, maar vooral ook bij de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (de straatcoaches). Ook wil D66 slachtoffers stimuleren melding te maken van seksuele intimidatie. In navolging van de meldingsapp voor LHBTI’ers, wil D66 een meldingsapp voor seksuele intimidatie, zodat we continue zicht hebben op de omvang van seksuele intimidatie in de stad. De interactieve kaart die de meldingsapp kan opleveren, kan bovendien de aangiftebereidheid van slachtoffers vergroten.

Discriminatie

Veel LHBTI’s krijgen te maken met discriminatie in het dagelijks leven en op de arbeidsmarkt. Amsterdam moet zich daarom inzetten voor de emancipatie van LHBTI’s en het tegengaan van discriminatie door de juiste begeleiding te geven naar arbeidsparticipatie, en bedrijven aan te spreken op discriminatoir gedrag. Dit speelt in het bijzonder voor transpersonen, waardoor het werkloosheidscijfer uitzonderlijk hoog is. Daarnaast moeten Amsterdammers makkelijker discriminatie kunnen melden en daadwerkelijk gehoord worden wanneer zij een melding doen.

Onderwijs

Het bespreekbaar maken van diversiteit in seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie of geslachtskenmerken blijft een taak voor het onderwijs, van basisschool tot middelbare school en mbo. De gemeente moet het lesaanbod hiervoor voldoende faciliteren en kennisuitwisseling mogelijk maken. Ook moeten deze onderwerpen nadrukkelijk aandacht krijgen op pabo’s en opleidingen voor sociaal-maatschappelijk werk. Naast educatie moet er voldoende begeleiding zijn voor leerlingen die worstelen met hun identiteit of bijvoorbeeld in transitie gaan tijdens hun onderwijscarrière.

Gezondheid

LHBTI’s hebben specifieke behoeften op het gebied van lichamelijke, fysieke en seksuele gezondheid. Het zelfmoordpercentage onder LHBTI’s ligt vijf keer hoger dan voor cisgender hetero’s. Hiervoor moet meer aandacht komen, bijvoorbeeld door het faciliteren van supportgroepen. Samen met de GGD en Amsterdamse zorginstellingen maken we taboes bespreekbaar en zorgen we voor passende oplossingen en preventieve en kwalitatieve zorg. Haagse richtlijnen kunnen wat D66 betreft geen beperking hiervoor zijn.

Genderinclusief

Amsterdam blijft vooroplopen als genderinclusieve stad. Dat doen we in alle uitingen van de gemeente. Maar ook in de fysieke omgeving door juiste bejegening in de stadsloketten en partners van de gemeente zoals in de zorg te betrekken bij het belang van genderinclusieve en sensitieve communicatie.

Meervoudige vormen van discriminatie

Niemand heeft alleen een seksuele voorkeur, maar heeft daarnaast ook een huidskleur, een bepaalde afkomst of religie. D66 pleit voor een integrale aanpak voor de diverse problemen waar Amsterdammers tegen aanlopen. Er moet meer aandacht komen voor kwetsbare groepen binnen minderheden, zoals bi-culture transgenders, roze ouderen of LHBTI’s met een beperking. Dat moet niet alleen in beleidsnota’s, maar ook in de praktijk.

Amsterdam Pride

D66 is trots op de Amsterdam Pride. Onze Pride is veel meer dan zo maar een festival of evenement. Daarom krijgt de Amsterdam Pride een bijzondere status en blijft de zichtbaarheid van de Pride gewaarborgd in de toekomst. Het emancipatoire karakter van de Pride moet voorop blijven staan.

 

Laatst gewijzigd op 19 september 2019