Steun ons en help Nederland vooruit

Algemene Afdelingsvergadering

De Algemene (Deel)Afdelingsvergadering AAV/ADV

 1. De AAV bestaat uit stemgerechtigde leden die in de afdeling wonen. De AAV is het hoogste besluitvormende orgaan van de afdeling.
 2. De Algemene Afdelingsvergadering heeft tot taak:
  1. het vaststellen van het afdelingsreglement;
  2. het kiezen van de leden van het afdelingsbestuur en de commissies van de ledenvergadering op een wijze die krachtens het Huishoudelijk Reglement dan wel dit reglement wordt geregeld;
  3. het vaststellen van de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van de Amsterdamse Gemeenteraad/Stadsdeelcommissies;
  4. het vaststellen van de begroting, het goedkeuren van de jaarrekening en het nemen van overige besluiten.
 3. De ADV bestaat uit stemgerechtigde leden die in de deelafdeling wonen. De ADV is het hoogste besluitvormende orgaan van de deelafdeling
 4. De Algemene Deelafdelingsvergadering heeft tot taak:
  1. het kiezen van de leden van het deelafdelingsbestuur en de commissies van de ledenvergadering op een wijze die krachtens het Huishoudelijk Reglement dan wel dit reglement wordt geregeld;
  2. het vaststellen van de begroting, het goedkeuren van de jaarrekening en het nemen van overige besluiten.

De commissies van de AAV/ADV

 1. De AAV/ADV kan permanente of ad hoc commissies instellen.
 2. De AAV/ADV kan op basis van de voordracht van het (deel)bestuur besluiten om alleen de voorzitter van de commissie in functie te benoemen en het bestuur te machtigen de overige leden van de commissie aan te wijzen.
 3. Voor leden van een ad hoc commissie geldt een zittingsduur die gelijk is aan de termijn waarvoor de ad hoc commissie is ingesteld, welke ten hoogste de termijn van drie jaar bedraagt. Leden zijn slechts éénmaal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar.
 4. De voorzitter van een commissie wordt in functie gekozen.
 5. De AAV/ADV verkiest een kascommissie. De bevoegdheden van deze commissie worden in artikel 7 nader omschreven.
 6. De AAV verkiest een verkiezingscommissie (VC). De taken, bevoegdheden en samenstelling van deze commissie worden in artikel 8 van dit reglement en artikel 6.15 van het Huishoudelijk Reglement nader omschreven.
 7. De AAV verkiest de Evaluatiecommissie voor de afdeling.

Bijeenkomen van de AAV/ADV

 1. De AAV/ADV wordt tenminste tweemaal per jaar door het (deel)bestuur bijeengeroepen. Uiterlijk dertig dagen van tevoren wordt de datum van de ledenvergadering per e-mail en via de website aangekondigd.
 2. De AAV/ADV kan tevens bijeengeroepen worden, door middel van een schriftelijk verzoek aan het bestuur, op verzoek van:
  1. de fractie van het overeenkomstig niveau;
  2. tenminste 50 leden en indien zulks minder is 10% van de leden van de (deel)afdeling.
 3. Indien niet binnen veertien dagen door het bestuur aan het verzoek gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers op kosten van de afdeling zelf tot bijeenroeping overgaan. De verzoekers kunnen hulp inschakelen van het Landelijk Bureau (geldende voor AAV), of afdelingsbestuur (geldend voor ADV), voor de organisatie van de AAV/ADV.
 4. Uiterlijk veertien dagen van tevoren worden de benodigde bescheiden zoals, de agenda, het conceptverslag van de vorige vergadering en de voor een juiste behandeling van de agendapunten noodzakelijke schriftelijke informatie per e-mail aan de leden. Besluitvorming over geagendeerde onderwerpen kan alleen plaatsvinden indien dat expliciet bij de betreffende agendapunten is vermeld.
 5. Ieder stemgerechtigd lid kan tot de aanvang van de ledenvergadering, of zoveel eerder als het bestuur vaststelt, voorstellen, amendementen en moties indienen betreffende de agenda en agendapunten. De AAV/ADV beslist op welke wijze de voorstellen in behandeling worden genomen. Indien het (deel)bestuur besluit tot het stellen van termijnen aan het indienen van voorstellen, amendementen en moties betreffende de agenda en agendapunten, dan maakt het (deel)bestuur hiervan in de aankondiging van de AAV/ADV melding.
 6. Moties en amendementen dienen ingediend te worden op het juiste niveau van vergadering. Lokale zaken die niet stadsdeel overstijgend zijn, worden in de deelafdelingsvergaderingen besproken.
 7. In geval van stemmingen op de ledenvergadering benoemt de vigerend voorzitter een stemcommissie die de uitslag van de stemmingen vaststelt. Indien de uitslag van een stemming volgens de stemcommissie niet duidelijk is, wordt opnieuw gestemd.
 8. De AAV/ADV is openbaar. De AAV/ADV kan besluiten bij één of meerdere agendapunten de vergadering als besloten te verklaren.
 9. Indien de actualiteit dit vereist, dan kan de AAV/ADV ad hoc worden bijeengeroepen. In dit geval mag afgeweken worden van de in lid 1 gestelde Deze actualiteit is in dit geval het enige agendapunt.

Laatst gewijzigd op 30 maart 2021