Steun ons en help Nederland vooruit

Besluitvorming en procedures

D66 Amsterdam is de grootste afdeling van D66 in Nederland. Uniek is dat wij zeven deelafdelingen hebben, voor elk stadsdeel van Amsterdam één, met een eigen bestuur en ledenvergadering.

Ledenvergadering

Het hoogste orgaan van de afdeling is de ledenvergadering (of Algemene Afdelingsvergadering), die beslist over benoemingen in het bestuur, het beleidsplan, de begroting en andere belangrijke kwesties. De ledenvergadering komt minstens twee keer per jaar bij elkaar. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering.

Moties en amendementen

Moties

Leden van de afdeling kunnen voor aanvang van de ledenvergadering moties indienen. Deze moties kunnen gericht zijn aan het bestuur van de afdeling als het verenigingszaken betreft en de D66 gemeenteraadsfractie als het politieke zaken betreft voor de Centrale Stad. Daarnaast kunnen ook moties worden ingediend die namens de afdeling Amsterdam op het landelijk congres in stemming gebracht kunnen worden. Deze moties zijn bedoeld voor het landelijk bestuur als het landelijke verenigingszaken betreft en aan de leden van de Tweede Kamer als het landelijke politieke zaken betreft. Ook kunnen moties aan onze leden in het Europees Parlement worden ingediend. In deze laatste gevallen worden door de afdeling aangenomen moties ingebracht door de afdeling Amsterdam bij het landelijk partijcongres.

Zaken die alleen binnen een bepaald stadsdeel spelen, worden behandeld in de ledenvergadering van dat betreffende stadsdeel.

Er zijn drie soorten moties:

  • Organisatorische moties hebben betrekking op algemeen huishoudelijke aangelegenheden van de partij en de afdeling.
  • Algemeen politieke moties hebben betrekking op de algemene politieke lijn van D66 of D66 Amsterdam.
  • Actueel-politieke moties betreffen politieke feiten die zich na de sluitingstermijn van de moties manifesteren, waarbij de behandeling van de motie niet kan wachten tot de volgende ledenvergadering. Deze kunnen worden ingediend tot op het moment van de ledenvergadering zelf, maar enkel als het daadwerkelijk een actuele motie betreft, het gaat dus om zaken die uniek zijn en daarvoor niet speelden. Hierover besluit het bestuur, waarbij zij eventueel overlegt met bijvoorbeeld de fractie.

Amendementen

Bij openbare publicaties uit naam van de afdeling die ter besluitvorming aan de vergadering worden voorgelegd, is het ook mogelijk om amendementen in te dienen. Geef bij het indienen van een amendement aan om welke publicatie het gaat.

Amendementen voor het verkiezingsprogramma gaan over de aanpassing van een stuk tekst in het verkiezingsprogramma. Het is alleen mogelijk om de hoofdtekst te amenderen. Het programma wordt voorafgegaan door een inleiding van de lijsttrekker. Deze maakt geen deel uit van de vast te stellen tekst en is dus niet amendeerbaar. Wel zal de inleiding waar nodig worden aangepast indien de besluiten van de AAV bij de behandeling van het programma daar aanleiding toe geven, zodat de tekst goed aansluit bij het uiteindelijk door de leden vastgestelde programma. Daarnaast maken de stadsdeelprogramma’s deel uit van verkiezingsprogramma. Deze stadsdeeelprogramma’s zijn vastgesteld in de deelafdelingsvergaderingen. Deze deelprogramma’s kunnen alleen gewijzigd worden door de Amsterdamse Afdelingsvergadering indien zij vindt dat deze anders in grote mate strijdig zijn met (uitgangspunten van) het centrale programma.

Termijn

​Voor het indienen van moties en amendementen voor een afdelingsvergadering geldt een sluitingstermijn. Het bestuur bepaalt deze (Afdelingsreglement artikel 5, lid 7) en communiceert deze tegelijk met de agenda voor de vergadering.

Naast deze zaken is er ook een afdelingsreglement.

Laatst gewijzigd op 5 september 2020