Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Amsterdam

stem voor de voorzitter

Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. D66 gaat in Amsterdam uiteraard voor een mooie uitslag! In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen moet D66 Amsterdam diverse voorbereidingen treffen. Denk hierbij aan het schrijven van een concept-verkiezingsprogramma, een lijsttrekker kiezen, een kandidatenlijst samenstellen en natuurlijk een campagne opzetten.

Op deze pagina is alle informatie te vinden over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Deze informatie zal continue van updates voorzien worden. Heb je nu vragen? Wil jij bijvoorbeeld raadslid worden? Of wil je meedenken over ons verkiezingsprogramma? Stuur dan vooral een bericht naar bestuur@d66amsterdam.nl voor meer informatie of al je vragen.

Er zijn diverse instellingsbesluiten vastgesteld voor de afdelingsverkiezingscommissie (AVC), Lijstadviescommissie (LAC), Wethoudersadviescommissie (WAC) en tot slot de Evaluatiecommissie (EC). De komende periode gaat het afdelingsbestuur op zoek naar geschikte kandidaten voor deze commissies en deze zullen, met uitzondering van de EC, eerste helft 2021 aan jullie voorgesteld worden.

We zijn momenteel op zoek naar kandidaten voor de AVC, WAC en de VEC. Dus heb je interesse en expertise op het gebied van scouten van wethouder kandidaten, het evalueren van verkiezingen of het onafhankelijk en integer laten plaatsvinden van interne verkiezingen? Lees dan de instellingsbesluiten door en neem dan contact op met ons via bestuur@d66amsterdam.nl. Het bestuur spreekt met diverse kandidaten en draagt de uiteindelijke kandidaten voor.

Heb je vragen of wil je bijdragen? Stuur dan een bericht naar bestuur@d66amsterdam.nl.

Hieronder is informatie te vinden over diverse processen, termijnen en profielen. Bekijk hier een overzichtsdocument van deze informatie.

TIJDSLIJN GR2022

Permanente programmacommissie (PPC)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen schrijven we een conceptverkiezingsprogramma. Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het verkiezingsprogramma, maar de permanente programmacommissie (PPC) schrijft het conceptprogramma. Dit doen we uiteraard samen met onze leden en met Amsterdammers.

De PPC komt via 3 fasen tot haar eindproduct: ophalen, selecteren & schrijven. De publicatie van het conceptverkiezingsprogramma is uiterlijk 16 augustus 2021. Hierna kunnen leden amendementen indienen en zal het tijdens een Algemene Afdelingsvergadering voorgelegd worden ter besluitvorming.

Vragen over de PPC? Neem contact op met secretarissen politiek Anne Breure en Krista Jansen via politiek@d66amsterdam.nl. Wil je jouw inbreng, position paper of aandachtspunten met de PPC delen? Stuur dan een bericht naar ppc@d66amsterdam.nl.

Lijsttrekker en overige kandidaat-raadsleden

In 2021 kunnen leden zich kandideren als lijsttrekker of als kandidaat-raadslid.

De lijsttrekker kan zich kandideren 1 april tot en met 30 april 2021. De lijsttrekker heeft daarvoor steunbetuigingen nodig van 66 leden (of ongeveer 1,5% van leden). De e-voting zal vervolgens plaatsvinden van 16 tot en met 30 mei 2021.

De overige kandidaten kunnen zich kandideren van 15 juni tot en met 30 augustus 2021. De e-voting vindt plaats van 25 oktober tot en met 8 november 2021.

Bekijk hier het door de leden vastgestelde profiel voor lijsttrekker en overige kandidaten.

Er zal in de eerste helft van 2021 een bootcamp plaatsvinden voor geïnteresseerden in het raadslidmaatschap. Heb je vragen over de kandidatuur of heb je zelf ambities om raadslid te worden die je met ons wil bespreken? Neem dan contact op met onze Vicevoorzitter Organisatie, Marinka Lipsius via organisatie@d66amsterdam.nl. We moedigen iedereen aan om vrijblijvend met ons in gesprek te gaan over mogelijke ambities.

Lijstadviescommissie (LAC)

De lijstadviescommissie (LAC) stelt voorafgaand aan de e-voting een lijstadvies op. De leden van de afdeling worden door middel van dit lijstadvies geadviseerd over een mogelijke volgorde van de kandidatenlijst. De LAC houdt voor de kieslijst rekening met een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving in al haar facetten. We streven naar een fractie waarin dit is terug te zien. Het gaat hierbij om diversiteit op het gebied van onder andere leeftijd, gender, culturele, geografische en sociale achtergrond, competenties en ervaring. Een goede balans tussen overtuigingskracht en relativering, lange (termijn) visie en actie, verbinden en uitdagen. De LAC streeft naar een hoogstaande lijst met een balans tussen persoonlijke kwaliteiten en teamkwaliteiten.

Samenstelling commissie

Het lijstadvies wordt opgesteld door;

 1. de voorzitter van het Afdelingsbestuur en,
 2. de lijsttrekker van de verkiezingen.
 3. Zij laten zich adviseren door één of meer externe adviseurs, waaronder een lid/de leden van de Permanente Talentencommissie.

De LAC zal haar werkzaamheden niet aanvangen voordat de lijsttrekker verkozen is.

Opdracht commissie

De LAC beoordeelt de kandidaten op basis van het kandidatenprofiel dat door de afdelingsvergadering is vastgesteld. De LAC houdt rekening met een juiste afspiegeling van de Amsterdamse samenleving bij gelijke geschiktheid van kandidaten. De LAC streeft naar een zo groot en goed mogelijke lijst, voornamelijk binnen het verkiesbare deel. De LAC vraagt de kandidaten naar integriteit, en de intentie om 4 jaar te blijven zitten. Om een open en transparante werkwijze te bewerkstelligen stelt de LAC daartoe vooraf heldere procedures op en deelt deze uiterlijk op 13 juni 2021 ter kennisname met de AAV.

Wethouder(s) en wethoudersadviescommissie (WAC)

Opdracht en werkwijze

De wethouderscommissie stelt, na overleg met de top 15 van de gemeenteraadskandidatenlijst, het profiel voor wethouders en dagelijks bestuurders vast en publiceert deze. De wethouderscommissie selecteert op basis van het profiel, de motivatiebrieven en de eventuele verstrekte functioneringsverslagen de kandidaten waarmee de commissie tenminste één gespreksronde zal voeren.

De wethouderscommissie voorziet de fractie van mondeling advies over de kandidaten die hiervoor toestemming geven. In het advies brengt de wethouderscommissie een volgorde van geschiktheid van de kandidaten aan en geeft het een indicatie voor passende portefeuilles. Het advies is niet bindend en wordt ter kennis gebracht aan de betreffende fractie geldend na de verkiezingen.

De WC houdt bij het doorlopen van het proces rekening met de gevoeligheden die bij dit proces komen kijken en is gehouden aan strikte geheimhouding.

Samenstelling

In de wethouderscommissie zal ten minste zitting nemen:

 1. een bestuurslid van de afdeling als secretaris van de commissie
 2. de lijsttrekker (of een andere kandidaat van de gemeenteraadskandidatenlijst indien de lijsttrekker zich kandidaat wil stellen voor de positie van wethouder en/of dagelijks bestuurder)
 3. twee personen met (politieke/bestuurlijke) ervaring, niet per definitie uit de afdeling

De ledenvergadering mandateert het bestuur om de posities in te vullen. Het bestuur deelt uiterlijk 31 december 2021 de samenstelling van de wethouderscommissie per mail mede aan de leden en op de eerstvolgende ledenvergadering na samenstelling.

Wijze waarop geïnteresseerden voor de positie van wethouder zich kunnen melden:

Kandidaten kunnen per mail (wac@d66amsterdam.nl) hun interesse melden tot en met 6 maart 2022, door middel van het insturen van een motivatiebrief met CV. Indien de kandidaat eerder politiek vertegenwoordiger is geweest kan de kandidaat conform artikel 11.6 AR in dezelfde mail het bestuur toestemming verlenen de verslagen van zijn/haar functioneren zoals bedoeld in artikel 7.3 sub e. AR aan de wethouderscommissie te doen verstrekken.

Afdelingsverkiezingscommissie (AVC)

De verkiezingscommissie wordt door de ledenvergadering ingesteld voor het waarborgen van een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure. De verkiezingscommissie is verantwoordelijk voor de procedures die gelden voor het samenstellen van de kandidatenlijst. De verkiezingscommissie is belast met:

 1. Het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier.
 2. De controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden.
 3. Het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan.
 4. De indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is voorgeschreven.

Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie is onverenigbaar met het kandidaat zijn voor de kandidatenlijst en met het lidmaatschap van de lijstadviescommissie (art. 2.5 lid 6 HR).

De leden van de AVC zijn, Sabrina van Eijs, Boudewijn Oranje, Jorn van Breukelen, Kees Bezemer, Freek van der Meer, Jolien van Woudenberg, en Eddie Pelle. Secretaris (A. Doijer) is de vertegenwoordiger vanuit het bestuur.

Campagne

Uiteraard kunnen we een campagne niet voeren zonder jouw hulp! Wil je meehelpen met de campagne? Denk bijvoorbeeld aan het meedenken over de campagnestrategie, canvassen (langs de deuren gaan), flyers bezorgen of meehelpen met de online communicatie (video, content of sociale media)?

Neem dan contact op met Jacco Jochemsen (via: campagne@d66amsterdam.nl) en Alexander Janssen voor communicatie (via: communicatie@d66amsterdam.nl).

Evaluatiecommissie (EC)

De evaluatiecommissie (VEC) evalueert het proces van deelname aan de verkiezingen. De exacte scope van de evaluatie zal worden beschreven in het instellingsbesluit van de EC die nog aan de leden zal worden gepresenteerd.

De leden van de EC worden nog bekend gemaakt.

Beleid rondom verkiezingen

Om een goede verkiezing te houden is het bestuur gemachtigd om beleid te maken m.b.t. interne verkiezingen en voorkeursacties bovenop het beleid dat is aangenomen door de leden op 22 september 2020 en verwerkt in onze afdelingsreglement.

Deze zijn terug te vinden als bijlagen I & II op bladzijden 11 & 12 van onze afdelingsreglement.

Startpunt van aanvullend beleid ten Aanzien van de Financiering van Interne Campagnes

 1. Meldingsplicht
  1. Voor een persoonlijke campagne hanteren we dezelfde regels als dat de WFPP ons voorschrijft. Schenkingen boven de €1000,- moeten daarom altijd gemeld aan de voorzitter van het afdelingsbestuur. Hij of zij meldt deze vervolgens bij het landelijk bureau.
 2. Weet wie er geeft
  1. Voordat er een gift aangenomen kan worden is het belangrijk dat we weten wie er geeft. Het is daarom niet de bedoeling dat we een schenking aannemen van bedrijven waarbij we niet weten wie er formeel achter het bedrijf zit en dus eigenaar is. Bij twijfel is het verstandig om een UBO-verklaring te vragen.
 3. Geen contant geld
  1. Om ervoor te zorgen dat de giften die we ontvangen traceerbaar zijn nemen we geen contant geld aan boven de €50,-
 4. Giften in natura
  1. Wees je ervan bewust dat giften niet enkel contant of giraal gedaan kunnen worden. Deze kunnen ook worden gedaan in de vorm van een korting op een dienst of service. Bij kortingen of giften in natura boven de €1000,- moeten deze ook worden gemeld bij het landelijk bureau. Daarnaast is het goed om bij iedere afzonderlijke gift de afweging te maken of je deze wel of niet moet aannemen. Bij twijfel maak altijd een melding bij het afdelingsbestuur of landelijk bureau.
 5. Nooit geld in ruil voor invloed
  1. Bij iedere gift die we aannemen is het belangrijk om heel duidelijk te zijn over het feit dat men geen invloed kan kopen. Een gift betekent dus dat er geen tegenprestatie tegenover staat en je bijvoorbeeld nooit meer inspraak krijgt bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma of bepalen van standpunten, dan ieder ander lid.

Startpunt van aanvullend beleid Voorkeursacties bij Interne Verkiezingen

 1. Iedereen die intern campagne voert:
  1. conformeert zich aan de landelijke “Regeling voorkeursacties”
  2. maakt daarbij geen gebruik van het D66-logo (op bijvoorbeeld sociale media)
  3. zoekt daarvoor geen contact met de pers
  4. betaalt niet/ laat niet betalen voor uitingen op internet (waaronder sociale media)
  5. overlegt bij twijfel met het bestuur
  6. Bij overtreding van de regels voor het voeren van interne campagne kan het bestuur de leden hierover met naam en toenaam van de overtreder informeren.

Gezin de mogelijke uitwerking van sommige van deze regels heeft het bestuur wat vragen gesteld aan de besluitvormingscommissie. Hierbij hun antwoord:

Vraag aan de besluitvormingscommissie: in het afdelingsreglement staat dat iedereen die intern campagne voert daarbij geen contact zoekt met de pers. Wat moet ik doen als de pers mij benadert?

Antwoord: De regel probeert te voorkomen dat campagnes via de media gevoerd worden. Ervaring uit het verleden leert dat dat het lastiger kan maken om na de interne verkiezing als één partij naar buiten te treden. De regel is niet bedoeld om zaken geheim te houden: zo mag de pers best weten dat je je kandidaat stelt als je ernaar gevraagd wordt. Probeer het alleen zakelijk te houden en voorkom dat je campagne voert.

Vraag aan de besluitvormingscommissie: in het afdelingsreglement staat dat iedereen die intern campagne voert daarbij geen gebruik maakt van het D66-logo, bijvoorbeeld op sociale media. Ik heb al een D66 logo in mijn profielfoto of op mijn eigen website, moet ik die nu weghalen?

Antwoord: De regel probeert te voorkomen dat interne campagne-berichten geïnterpreteerd kunnen worden als afkomstig van D66, of goedgekeurd door D66. Voor social media lezen we in de regel weinig dubbelzinnigheid: in campagne-berichten geen logo, maar in je profielfoto of wallpaper (als die tenminste niet over je campagne gaat) mag dat wel. Voor persoonlijke websites is de regel wat minder duidelijk. We zien er geen bezwaar in een logo te gebruiken om aan te geven dat je bij D66 hoort, maar maak het niet zodanig dat het lijkt alsof D66 Amsterdam de pagina heeft gemaakt.

Als je meer verheldering zoekt mbt de antwoorden hier boven, of op andere vragen rondom het beleid binnen onze afdeling, kan er naast het bestuur, ook direct contact gemaakt worden met de besluitvormingscommissie via bvc@d66amsterdam.nl.

Andere vragen?

Heb je vragen over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022? Neem contact op met ons via bestuur@d66amsterdam.nl. We helpen graag en denken graag met je mee.

 

Hieronder staan de deelnamenbesluiten van Amsterdam en Weesp. Daarin staat additionele informatie m.b.t. kandidatuur eisen en profielen.

Deelnamenbesluit Amsterdam

Deelnamenbesluit Weesp

Laatst gewijzigd op 27 oktober 2021