Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 februari 2021

Voorkom huiselijk geweld!

D66 dient een initiatiefvoorstel in om huiselijk geweld nog beter te bestrijden. Hiermee moet onder andere communicatie omtrent huiselijk geweld laagdrempeliger en herkenbaarder worden, hulpinstanties bekender worden en meer samenwerking gestimuleerd worden tussen formele en informele organisaties. ‘We moeten koste wat kost huiselijk geweld bestrijden. Zeker nu de afstand tussen hulporganisaties en slachtoffers vergroot is door de coronacrisis en de lockdownmaatregelen. Er zijn verontrustende signalen en we willen nu actie ondernemen,’ aldus raadslid Yassmine el Ksaihi.

Huiselijk geweld in tijden van corona
Sinds corona doet zich het zorgelijke fenomeen voor dat experts waarschuwen voor een toename van huiselijk geweld, terwijl die toename in veel cijfers nog niet zichtbaar is. Dit heeft onder meer te maken met de kloof die door corona is ontstaan tussen slachtoffers en hulpverleners en plekken waar huiselijk geweld als eerst gesignaleerd wordt zoals op school, bij de huisarts of bij hulporganisaties. ‘De vrees dat de aantallen van huiselijk geweld stijgen is reëel. Het is niet goed te zien in de cijfers omdat slachtoffers nu afgesneden zijn van de plekken waar ze voor Corona terecht konden. In online hulpverleningstools en vanuit signalen van lokale organisaties zien we daarentegen wél sterke stijgingen van hulpvragen,’ aldus raadslid Yassmine el Ksaihi.

De hoofdknelpunten en verbetering aanpak huiselijk geweld
Om de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren heeft D66 een aantal voorstellen gedaan. Allereerst is de communicatie over huiselijk geweld vaak niet herkenbaar voor slachtoffers. In mediaspotjes zien we vaak een éénzijdig beeld van huiselijk geweld zoals fysiek geweld terwijl slachtoffers van mentale mishandeling zich niet geneigd voelen om zich te melden. Terwijl het vaak wel zo begint. Door deze laagdrempeliger en herkenbaarder te maken kun je veel meer mensen bereiken. Ten tweede moet de hulporganisatie Veilig Thuis beter bekend worden en met name waarvoor je bij hen terecht kunt. Daarnaast moet er ingezet worden op meer samenwerking met informele organisaties en moeten informatiepunten beschikbaar en bekend gemaakt worden onder professionals. Zodat signalen die al opgepikt zijn door informele organisaties beter uitgewisseld kunnen worden met instanties die kunnen ingrijpen zoals politie en Veilig Thuis. Om te voorkomen dat al deze instanties ‘langs elkaar heen’ werken moeten we het gesprek met ervaringsdeskundigen en instanties faciliteren. Met de inbreng van ervaringsdeskundigen, informele organisaties en jongerenwerkers in het overleg met formele instanties zoals politie, Veilig Thuis en hulpverlening, willen we de samenwerking op het gebied van huiselijk geweld voortdurend te verbeteren. “Als we kijken naar slachtoffers die bekendheid hebben gekregen zit er een duidelijk patroon in. Meeste slachtoffers waren al bekend bij verschillende instanties. Dit is een pijnlijke constatering, die wij ons moeten aantrekken,” aldus raadslid el Ksaihi.

Stop cirkel van geweld
Het laatste voorstel van D66 is van een iets andere aard en wil de structurele cirkel van geweld doorbreken. Huiselijk geweld gaat vaak door van generatie op generatie. Kinderen die slachtoffer zijn geweest hebben een verhoogde kans op als volwassene zelf dader te worden t.a.v. hun eigen kinderen. Om geweld dat generatie op generatie voortduurt een halt toe te roepen is het noodzakelijk dat kinderen en gezinnen effectief en succesvol worden geholpen om de cirkel van het geweld te stoppen. ‘‘Wij vragen om als verantwoordelijke hoofdstad een strategie te ontwikkelen hoe langdurige aanpak kan worden geboden aan gezinnen waar huiselijk geweld niet stopt. Benut daarbij de ervaringen van de pilot Blijvend Veilig. De resultaten kunnen aan het Rijk worden aangeboden. Op deze manier kan Amsterdam het vliegwiel zijn om de cirkel van geweld – die zelfs van generatie op generatie kan gaan – landelijk te doorbreken,’’ aldus raadslid el Ksaihi.